Hrvatski Fokus
Gledišta

Kaznena prijava protiv Jadranke Kosor

Radi kaznenog djela iz članka 291. stavak 2. i 340. Kaznenog zakona Republike Hrvatske

 
 
Tanja Polić Marković
Zorica Gregurić
Dne 3. studenoga 2015.
 
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Gajeva 30a
10 000 ZAGREB
 
KAZNENA PRIJAVA
 
PROTIV: OSUMNJIČENICE: Jadranke Kosor iz Zagreba, Šeferova 4, Ravnice, bivše ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, bivše potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i bivše predsjednice Vlade Republike Hrvatske
RADI: kaznenog djela iz članka 291. stavak 2. i 340. Kaznenog zakona Republike Hrvatske
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2015/11/jaca-prijava-dorh.jpg
1. jer je u razdoblju od mjeseca veljače 2004. godine do mjeseca prosinca 2004. godine, u zvanju diplomirane pravnice, u svojstvu državnog dužnosnika kao potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske zadužene za socijalna pitanja i ministrica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, iskoristila ovlasti i utjecaj najvišeg položaja u hijerarhijskom ustroju izvršne vlasti te bez da je obrazložila relevantne razloge za donošenje zakona po hitnom postupku  inicirala, i sa radnjom skupinom koju je osobno imenovala izradila nacrt i prijedlog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te isti Zakon uputila u saborsku proceduru, iako je znala i morala znati da je donošenje zakona u hitnom postupku, sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora opravdano samo ukoliko to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno da je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu, znajući da Hrvatska pripada parlamentarnim demokracijama u kojima su višestranački sustav i vladavina prava najviše vrednote njezina ustavnog poretka, te protivno međunarodnoj obvezi koje se Republika Hrvatska dužna pridržavati izrečenu u predmetu Europskog suda za ljudska prava Broniowski protiv Poljske zahtjev broj: 31443/96 od 22. lipnja 2004. godine, imperativa održavanja legitimnog povjerenja građana u državu i pravo koje ona stvara u zahtjevu da vlasti isprave izvanpravnu praksu donošenja zakona po hitnom postupku, suprotno standardima inherentnim demokratskim procedurama, osobito širokoj javnoj raspravi, kao i duhu parlamentarizma izraženim u ustavnim postulatima o Republici Hrvatskoj kao demokratskoj višestranačkoj državi u kojoj je Hrvatski sabor predstavničko tijelo i nositelj zakonodavne vlasti (članci 3. i 70. Ustava Republike Hrvatske), pa je obmanuvši veći dio broja zastupnika Hrvatskom saboru, zloporabom utjecaja iz pozicije svog visoko pozicioniranog političkog i dužnosničkog ranga, ishodila i omogućila donošenje tog Zakona po hitnom postupku, iako za to nije bilo opravdanih razloga, nakon čega je odlukom Hrvatskog sabora  Broj: 01-081-04-3703/ od 30. studenog 2004. godine ovaj Zakon proglašen,
 
2. jer je u istom kritičnom razdoblju u istom svojstvu kao pod točkom 1. iskoristila ovlasti i utjecaj najvišeg položaja u hijerarhijskom ustroju državne i izvršne vlasti, u namjeri da ostvari cilj donošenja Zakona čijim propisima se onemogućuju branitelji oboljeli od PTSP-a i članovi njihovih obitelji u ostvarivanju svojih prava, imenovala članove radne skupine za izradu Zakona, sastavljenu od: predstavnika Koordinacije udruga iz Domovinskog rata, HVIDR-a, Zajednice udruga udovica hrvatskih branitelja, predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, obmanuvši zainteresiranu javnost, braniteljsku populaciju, kao i predstavničko tijelo Republike Hrvatske neistinitim navođenjem da je jedan od bitnih razloga za donošenje tog Zakona  produžavanje roka u odnosu na pravovaljanu medicinsku dokumentaciju za bolest i smrt uslijed bolesti te samoubojstvo uzrokovano psihičkom bolešću sa 30 dana, odnosno 2 godine za PTSP na 10 godina, a i duže uz vještačenje u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, da bi suprotno ovom obrazloženju ishodila da se u tekst Zakona unese odredba propisana člankom 125. tog Zakona prema kojoj se zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata na temelju bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti, kao neposredne posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske može podnijeti u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona, dakle do 31. prosinca 2005. godine, onemogućivši podnošenja zahtjeva i produženja tog roka osobama naknadno oboljelim od PTSP-a bez obzira na dijagnozu liječnika i  medicinsko vještačenje, osim za osobe koje već imaju priznati status branitelja odnosno HRVI, zauzevši jasan stav o tome da se određenje za medicinsku dokumentaciju glede njezinog prvog izdavanja može primijeniti samo ako je zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata temeljem bolesti podnesen u roku iz odredbe članka 125. Zakona te da izdavanje nove dokumentacije o bolesti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon isteka tog roka ne može biti od utjecaja na produljenje tog roka (očitovanje Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti Klasa: 562-01/10-0001/904, Urbroj: 519-04/3-10-2 od 29. srpnja 2010. godine), iako je sukladno svom stručnom znanju znala i morala znati da je navedeni rok prekluzivni rok, protek kojega ima za posljedicu gubitak prava, te da je konkretno riječ o medicinskom pitanju, odnosno psihičkoj bolesti kod koje se ne mogu svi pojavni oblici manifestirati do određenog datuma, pa unatoč tome nije pribavila nalaze i mišljenja medicinske struke, odnosno vještaka psihijatara ne koristeći i ne pridajući važnost podatcima stručne medicinske literature o naravi i težini, kao i o manifestacijama psihičkog oboljenja PTSP-a, iako je općepoznato da je najteži oblik PTSP-a sklonost ka samoubojstvu, koja je kod oboljelih od PTSP-a u prosjeku šest puta veća od osoba koje ne pate od PTSP-a, niti je, iako je bila dužna, omogućila, naložila i provela stručnu, objektivnu i kvalitetnu procjena učinaka pravnih propisa koje predlaže i koji imaju stupiti na snagu, a koji se odnose na branitelje i HRVI iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, kao i na članove njihovih obitelji, osim što je ovlaš i paušalno iznijela podatak o tome da je na dan 4. studeni 2004. godine, prema dostupnim službenim podatcima suicid izvršilo 1366 branitelja,  među kojima je najviše oboljelih od PTSP-a, ni tada ne posvetivši dužnu pažnju ovom medicinskom pitanju i učinku pravnih propisa na oboljele, pa je istom silom autoriteta koristeći utjecaj iz pozicije visoke političke dužnosti i položaja dana 16. rujna 2004. godine odbila i zahtjev udruga proizišlih iz Domovinskog rata da im se dade još vremena za analizu zakonskog teksta, izričitom izjavom o tome da je predloženi tekst zakona konačan te da su moguće samo male korekcije, svjesno propustivši ocijeniti svrsishodnost ovakvog zakonodavnog modela, te je unatoč svemu navedenom uputila u saborsku proceduru prijedlog citiranog Zakona, gdje je istim neistinitim razlozima branila i obranila prijedlog tog Zakona, koji je potom i proglašen odlukom Hrvatskog sabora i stupio na snagu protekom zakonskog roka od 8 dana, čime je onemogućila podnošenje zahtjeva za ostvarivanje HRVI za još neutvrđeni broj hrvatskih braniteljakojima je naknadno dijagnosticirano oboljenje od PTSP-a kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, budući da su svi zahtjevi automatski odbijeni bez uzimanja u razmatranje, od čega je 36.000 branitelja oboljelih od PTSP-a podnijelo zahtjev za utvrđivanje statusa HRVI zbog oboljenja čiji zahtjevi su odbijeni zbog zastare prava protekom članka 125. citiranog Zakona, uslijed čega je suicid izvršilo nekoliko tisuća hrvatskih branitelja (vjerodostojan službeni podatak ne postoji), čime je ugrozila zakonodavnu izvršnu i sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj te najveće vrednote ustavnog ustroja Republike Hrvatske, slobodu, jednakost, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, zaštitu obitelji, vladavinu prava sa aspekta pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka u načelima vladavine prava i jednakosti pred zakonom (čl. 3., 14., 19., 26., 29. 61. i 89. stavak 4 i 5. Ustava RH, kao i odredbu članka 5. Deklaracije o Domovinskom ratu kojom je propisano da će Republika Hrvatska u skladu sa temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata koji su najzaslužniji za njezino stvaranje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb, pri čemu je zbog velikog broja izvršenih suicida oboljelih branitelja onemogućena daljnja reprodukcija i rast stanovništva, što se odrazilo dugoročnim negativnim trendom smanjenja nataliteta, sve na štetu Republike Hrvatske,
 
3. jer je tijekom mjeseca studenog 2009. godine u istom svojstvu kao pod točkom 1. iskoristila svoje ovlasti i utjecaj najvišeg položaja u hijerarhijskom ustroju državne uprave, izradila prijedlog, inicirala i uputila u saborsku proceduru izmjene i dopune Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je odlukom Hrvatskog sabora Klasa: 011-01/09-01/191, Urbroj: 71-05-03/1-09-2 od 6. studenog 2009. godine, proglašen, a kojim je, iako u zvanju pravnice, suprotno pravilima struke, znajući da je ustavno pravno neprihvatljivo da zakonodavac intervenira u započete upravne i sudske postupke na način koji izravno omogućava da se o predmetima tih postupaka vezanim za ostvarivanje statusnih prava nikada ne odluči, ustvrdila da je legitimno snagom Zakona prekinuti i obustaviti daljnji postupak priznavanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i statusa dragovoljca rata nakon 18 godina, bez valjanje stručne podloge i uvažavanja mišljenja medicinske struke o naravi i težini oboljenja PTSP-a, ugrozivši tako načelo pravne sigurnosti, objektivnog pravnog poretka i postupovne pravičnosti, koja intervencija osim što ima obilježje miješanja zakonodavca u djelovanje upravne i sudbene vlasti, ukazuje i na stvarni cilj koji se takvom odredbom želio postići a to je stvaranje klime beznađa i obespravljenosti branitelja oboljelih od PTSP-a, znajući da to može biti i da jest potencijalni okidač za nastavak i povećanje broja suicida branitelja, obmanuvši veći broj zastupnika Hrvatskog sabora istom tvrdnjom kako je 18 godina od završetka rata dostatno vrijeme unutar kojega su branitelji, HRVI i članovi njihovih obitelji mogli i trebali ostvariti svoja statusna i materijalna prava, usporedivši pritom branitelje sa pripadnicima NOB-a u kontekstu vremenskog odmaka od završetka II svjetskog, omogućila da se Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dopuni odredbom članka 15. i propiše da postupci započeti po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07 i 65/09) za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i priznavanje statusa dragovoljca Domovinskog rata i priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske iz članka 14. ovoga Zakona koji na dan stupanja ovog Zakona nisu okončani pravomoćnim rješenjem obustavljaju, čime je, nakon što je obmanom o svrhovitosti cilja predloženog zakonodavnog modela, ugrozila ustavni temelj i vršenje zakonodavne vlasti, uzrokovala obustavu neutvrđenog broja upravnih i sudskih postupaka na štetu branitelja, invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, onemogućivši da se o istaknutim zahtjevima meritorno odluči ugrozivši sigurnost i redovitost samostalnost i neovisnost sudbene i izvršne vlasti, oštetivši time državni proračuna u do sada neutvrđenom iznosu, namjerno izazvavši stanje obespravljenosti oboljelih branitelja, što je rezultiralo dramatičnim povećanjem broja suicida hrvatskih branitelja i nanošenja nenadoknadive štete članovima njihovih obitelji, da bi ista odredba, nakon što je postigla cilj u nanošenju nesagledive materijalne i nematerijalne štete, te povećanju broja suicida oboljelih branitelja, odnosno smanjenja broja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji, uskratom svih statusnih i materijalnih prava, kao i mogućnosti liječenja njih i članova njihovih obitelji, kao neustavna i štetna, odlukom i rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4042/2005 od 15. prosinca 2010. godine, bila ukinuta, dakle, djelima pod točkom 1., 2., i 3. kao službena i odgovorna osoba iskoristila svoj položaj i ovlasti, prekoračila svoje ovlasti i nije obavila dužnost čime je prouzročena znatna materijalna šteta te na protupravan način ugrozila ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske,čime je počinila kaznena djela u stjecaju i to kazneno djelo protiv službene dužnosti-zloupotrebom položaja i ovlasti opisano i kažnjivo u članku 291. stavak 2. Kaznenog zakona te kazneno djelo protiv Republike Hrvatske-veleizdajom opisano i kažnjivo po članku 340. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
http://www.braniteljski-portal.hr/var/ezflow_site/storage/images/novosti/hrvatska/prijavile-bivsu-premijerku-jadranku-kosor-za-kazneno-djelo-protiv-republike-hrvatske-veleizdajom/186957-1-cro-HR/Prijavile-bivsu-premijerku-Jadranku-Kosor-za-kazneno-djelo-protiv-Republike-Hrvatske-veleizdajom_article.jpg
Stoga predlažem da nadležna tijela državne vlasti pokrenu postupak po ovoj kaznenoj prijavi te da se:
 
– izvrši uvid u priloženi tekst Zakonao pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji proglašen Odlukom Hrvatskog sabora od 30. studenog 2004. godine,
– izvrši uvid u obrazloženje razloga za donošenje tog zakona,
– pribavi dokumentacija i radni materijali koji su činili podlogu za donošenje tog Zakona, posebno da se zatraži stručna medicinska dokumentacija i druga dokumentacija o procjeni učinaka propisa,
– pribave točni podaci o broju izvršenih suicida branitelja oboljelih od PTSP-a, kao i o broju branitelja oboljelih od te bolesti te da se izvrši usporedba rasta broja suicida od dana stupanja na snagu prijepornog Zakona i njegovih izmjena i dopuna iz 2009. godine,
– provede stručno medicinsko vještačenje po vještaku psihijatru na okolnost težine i pojavnih manifestacija ove bolesti PTSP kao i posljedice učinka ovih propisa na oboljele,
– pribave tonski zapisi sastanaka radne grupe i obrazlaganja razloga osumnjičenice s obzirom na potrebu donošenja Zakona po hitnom postupku kao i obrazloženja razloga za donošenje Zakona posebno u dijelu koji joj se stavlja na teret,
– izvrši uvid u odluku i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-4042/2005 od 15. prosinca 2010. godine,
– na okolnosti iz ove prijave uzme iskaz svih članova radne grupe za izradu nacrta i prijedloga Zakona, kao i izmjena i dopuna tog Zakona iz 2009. godine
– poduzmu sve druge istražne radnje koje nadležna tijela ocjene opravdanim i potrebnim u utvrđivanju kaznene odgovornosti osumnjičene,
– pribave podatci o broju obitelji koje su ostale bez skrbi nakon izvršenog suicida branitelja oboljelog od PTSP-a nakon stupanja na snagu ovog Zakona, kao i o broju članova obitelji koji su onemogućeni u ostvarivanju svojih prava citiranim zakonskim propisima,
– pribave podaci o ukupnom broju sudskih i upravnih postupaka obustavljenih silom zakona radi utvrđivanja visine štete koja je uslijed toga nastala za državni proračun,
– provedu svi drugi dokazi kroz istragu radi utvrđivanja kaznene odgovornosti osumnjičene te da se nakon provedenog dokaznog postupka osumnjičena optuži za kaznena djela koja joj se stavljaju na teret i osudi sukladno Kaznenom zakonu Republike Hrvatske.
 
Prilog:
 
1. Obrazloženje Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
2. Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-4042/2005 od 15. prosinca 2010. godine,
3. Kronologija prije donošenja Zakona
 

Podnositelj prijave: Tanja Polić Marković i Zorica Gregurić

 

Tekstovi u rubrici GLEDIŠTA stajališta su autora i ne moraju biti u skladu sa stavovima Uredništva

Povezani članci

Ognjen Kraus, Zoran Milanović, Andrej Plenković, Božidar Vučurović…

hrvatski-fokus

Zašto sam protiv Plenkovića

HF

Važnost smanjenja izbornih jedinica

HF

SDP podupire Bandića

HF

Ostavi komentar

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...