Get Adobe Flash player

Moje knjige ni spomenute nisu

 
 
Otvoreno pismo „Hrvatskoj riječi“ (uredništvo i naklada), Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatskom kulturnom centru u Novom Sadu, svim udrugama u Srijemu, „Hrvatskim novinama“, „Hrvatskom fokusu“, „Zovu Srijema“ i Hrvatskoj matici iseljenika, a povodom članka „Romanizirana kronologija hrtkovačke obitelji“ u „Hrvatskoj riječi“ br. 638. od 3. srpnja 2015. godine.
Molim da ovo otvoreno pismo „Hrvatska riječ“ objavi po „Zakonu o  štampi“. Na str. 32. u br. 638. od 3. srpnja „Hrvatske riječ“ je objavila članak pod naslovom „Romanizirana kronika hrtkovačke obitelji“, koji govori o tri moje najnovije knjige objavljene ove godine. Autor članka, u potpisu izvjesni D.B.P., objavio je taj članak bez mog znanja i bez konsultacija samnom, te imam ozbiljne zamjerke na ovakav rad uredništva „Hrvatske riječi“, kao i na sam članak.
 
Prvo, osnovne podatke o ove svoje tri knjige poslao sam „Hrvatskoj riječi“, Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatskim novinama i Hrvatskom fokusu  isključivo radi evidencije, obzirom da je „Hrvatska riječ“ u br. 611. od 19. prosinca 2014. u članku „Knjiška produkcija vojvođanskih Hrvata 2013.-2014.“ „prevideo“ dvije moje knjiga izašle u tom periodu i tek na moju drugu intervenciju objavio ispravak u br. 613. od  9. siječnja (u prilogu).
 
Tekst moje poruke (poslan 20. 6. 2015. u 07.47 h) u vezi predmetne tri knjige je jasan i apsolutno bez očekivanja objavljivanja bilo kakvog članka u vezi toga (posebno ne u „Hrvatskoj riječi“): Prošle 2014. godine "prevideli" ste dva moja naslova, pa da vam se to ne bi desilo i ove godine na vreme vam šaljem osnovne podatke o moje tri knjige objavljene u 2015. godine.
 
Srdačan pozdrav
 
Ako je „Hrvatska riječ“ htjela objaviti članak o tome, osnovni red je da me konzultira i konačnu verziju teksta (ako pristanem) tek onda objavi! Otkud sada tolika žurba u „Hrvatskoj riječi“ koja sve moje ignorira do apsurda i ne objavljuje preko trideset mojih dopisa, a o mojim radovima da ne govorim. O neozbiljnosti ovog lista sam pisao u više navrata, kao i potrebu da uvede rubriku „pisma čitatelja“, ali on i dalje objavljuje selektivno samo ono što mu se prohtije (profesionalni plaćeni dopisnik iz Srijema u pet brojeva piše o članovima svoje obitelji, cijelu jednu stranicu o svojoj babi). Tako je u preskupom listu, na 56 stranica najfinijeg papira, bar 60 % koještarija.
 „Hrvatska riječ“ o mojim knjigama i o meni do sada nije objavila ni jednu jedinu riječ. Onda se netko s potpisom  D.B.P., naprasno, očigledno po nečijem nalogu, ne pitavši mene ništa, razmahne na cijeloj stranici, a u cijelom tekstu uglavnom citira recenzenta tri navedene knjige, jer nije pročitao ni jednu od njih! Tako članak izgleda nategnut, pa i ironičan, jer, kao, Bože moj, pohvale o ovim djelima govori recenzent, a ne ja, dolje podpisani  D.B.P.! A izostavljene su ključne rečenice, koje bi i same možda bile dovoljne: U svojim dosadašnjim knjigama, osam proznih i jednoj pjesničkoj, Branimir Tomlekin, kroz ljudske sudbine i povijesno prepoznatljive događaje, oslikava gotovo čitavo dvadeseto stoljeće u Srijemu, a u nekim zalazi i šire, pa i vremenski dublje, i do početka osamnaestog stoljeća – kaže I. Balenović u recenziji knjige „Hrtkovci – priče o staroj kući i mladosti“, ili: Ovo je prva knjiga koja dokumentovano govori o životu Hrvata u Srijemu, konkretno u Hrtkovcima, te o njihovom stradanju, i opomena je na neki način i srbijanskoj i hrvatskoj vlasti o pogrešnom odnosu prema ovom pitanju kroz dugo vremensko razdoblje – kaže u predgovoru knjige „Hrtkovci – priče o sudbini jednog sela“ Marijan Majstorović.
 
Iz kojeg je razloga potpis autora članka u inicijalima?! A ako pišem pod pseudonimom onda samo oni kojima odobrim da objave moje „originalno“ (?!) ime, kako ga naziva D.B.P., mogu to činiti. To je jedan od osnovnih pravila lijepog ponašanja u spisateljskoj branši. Molim da mi se uredništvo „Hrvatske riječi“ ispriča zbog članka o meni objavljenog bez mog odobrenja i konzultacija sa mnom (a s čijom formom, pa djelimice i sadržajem se ne slažem).
 

Branimir Miroslav Cakić (adresa poznata redakciji)

Pripadnici srpske nacionalne manjine nesmetano koriste čak 13 prava

 
 
U Vukovaru se poštivaju i uvažavaju prava nacionalnih manjina i tako će ostati jer je to naša obveza prema svim pripadnicima nacionalnih manjina koji su zajedno s hrvatskim narodom stradavali u otporu velikosrpskoj, jugoslavensko- četničkoj agresiji na Hrvatsku. Naglašavamo da su mnogi članovi SOHV pripadnici manjinskog korpusa u Hrvatskoj. Vlada RH a i Milorad Pupovac s njima nikada nisu razgovarali, unatoč obvezi iz članka 8. UZoPNM.
http://www.braniteljski-portal.hr/var/ezflow_site/storage/images/novosti/udruge/medijski-istup-vojislava-stanimirovica-osudio-stozer-za-obranu-hrvatskog-vukovara/15146-1-cro-HR/Medijski-istup-Vojislava-Stanimirovica-osudio-Stozer-za-obranu-Hrvatskog-Vukovara.jpg
Stožer za obranu hrvatskog Vukovara je ustao u zaštitu zakonitosti te žrtve Vukovara i Hrvatske koja je narušena grubim kršenjem članka 8. UZoPNM. U zaštiti zakonitosti i žrtve Vukovara ustrajat ćemo. Podsjećamo hrvatsku javnost da pripadnici srpske nacionalne manjine nesmetano koriste minimalno sljedećih 13 prava:
1. izjašnjavanje o pripadnosti nacionalnoj manjini;
2. uporabu imena i prezimena na manjinskom jeziku i pismu;
3. dobivanje osobne iskaznice i na manjinskom jeziku i pismu;
4. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi;
5. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe;
6. uporabu svojih znamenja i simbola;
7. kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije;
8. pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
9. pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe;
10. samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
11. zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima;
12. sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te
13. zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.
 
Stožer za obranu hrvatskog Vukovara je ustao jedino protiv vanjske manifestacije agresorske ćirilične simbolike koja krši zakone RH i  grubo vrijeđa stradanje i stradale u Domovinskom ratu. Vlada RH je  novom izmjenom Zakona o uporabi jezika  pisma nacionalnih manjina, pod krinkom poštivanja Odluke Ustavnog suda, odlučila izvršiti još jedan udar na žrtvu Vukovara i  teško stečeni mir. Bez javne rasprave donijeli su odluku kojom grubo zadiru u prava lokalne samouprave i tako opet zazivaju kaos.
 
Unatoč prijedlogu SOHV i potpisima 52 zastupnika saborsku točku dnevnog reda o problematici vanjske manifestacije ćiričnog pisma u Vukovaru opstruiraju i bacaju na zadnja mjesta dnevnog reda od rujna 2013. Pritom se svakodnevno, monstruozno zaklinju u dijalog. Ponavljamo i ne ćemo odustati – ćirilične ploče će na zgrade Vukovara tek onda kad se u potpunosti ispoštiva članak 8 UZoPNM.  Svako nasilno nametanje riješenja i proizvoljno tumačenje zakonskih odredbi biti će evidentan nasrtaj na temelje demokratskog poretka. Snagu tog članka je potvrdio i Ustavni sud svojom Odlukom.
 
Sve ostalo bilo bi protuzakonito nasilje nad UZoPNM, nad žrtvom VukovaraI Hrvatske. Vlada je postavljanjem ćiriličnih ploča unatoč očitom kršenju članka 8 UZoPNM učinila sve da izazove kaos u Vukovaru i Hrvatskoj. Plan su nastavili podmetanjima o netoleranciji i etnocentrizmu kojim nastoje prikriti svoju kroničnu nesposobnost u rješavanju nagomilanih gospodarskih problema. Prljava politika diskrimnacije i uništavanja hrvatskog istoka najbolje je vidljiva u nepostojanju niti jednog strateškog projekta koji treba biti realiziran na ovome području u mandatu ove vlade.
 
- Od Vlade RH očekujemo da prvo riješi nezakonitu primjenu moratorija na suvremenu hrvatsku povijest koju toleriraju od 2003. Bezakonje je potvrdio i Ustavni sud RH.
- Od Milorada Pupovca očekujemo da  se odmah makne s pozicija koje zlorabi desetljećima i prepusti ih ljudima koji će raditi na integraciji srpske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te da hitno poradi na skandaloznim odvojenim školama koje su on i njegov puleni zatražili. Jedinstven je to primjer samosegregacije.
- Zahtjevamo da predsjednik sabora odmah prekine monstruozno opstruiranje točke dnevnog reda o problemu vanjske manifestacije ćiriličnih natpisa i stavi je na prvo mjesto dnevnog reda nakon dvije godine čekanja.
- Zahtjevamo da u razgovore o problemu uključe i pripadnike nacionalnih manjina koji su zajedno s nama ratovali za Hrvatsku, jer ga Pupovac i slični mu, koriste za osobna potkusurivanja.
- Od HAZU-a očekujemo izravno uključivanje u dijalog i javnu ocjenu rješenja koje je kroz projekt Vukovar mjesto posebnog pijeteta ponudio SOHV.
- Apeliramo na cjelokupnu hrvatsku javnost, društvene i vjerske institucije da pridonesu zaštiti žrtve Vukovara sukladno međunarodnoj  žrtvoslovnoj  tradiciji po uzoru na Hirošimu i ostala mjesta stradanja.
http://makarska-post.com/wp-content/uploads/2013/09/vukovar-cirilica-2.jpg
Kaos u Vukovaru  ne ćemo dopustiti, Jer Vukovar je Hrvatska!
 
Iz Odluke Ustavnog suda
30. 2.Sva ostala individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma, kao i sve javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti koje su u vezi s tom uporabom navedene u ZUJiPNM-u, mogu se statutom općine odnosno grada uvesti i samo na dijelu ili dijelovima područja općine odnosno grada, a sama prava odnosno javnopravne obveze mogu biti "predviđeni" i u užem opsegu od prava odnosno javnopravnih obveza utvrđenih ZUJiPNM-om, pa i "isključeni" (to jest "nepredviđeni").
Međutim, budu li sva ili neka od tih prava odnosno sve ili neke od javnopravnih obveza izrijekom predviđeni statutom, onda statutom moraju biti uređene i pretpostavke za ostvarenje tih priznatih prava odnosno za provedbu propisanih obveza, kao i način njihova ostvarenja odnosno primjene. Pod "načinom njihova ostvarenja odnosno primjene" razumije se i mogućnost propisivanja prikladnog vremenskog okvira unutar kojega će pojedina odredba statuta - s obzirom na pravo odnosno obvezu koju uređuje - stupiti na snagu.
 
III. Na temelju članka 35. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), Ustavni sud Republike Hrvatske određuje:
- da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u "Narodnim novinama", vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00. i 56/00. - ispr.), a u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10. - odluka USRH, 80/10. i 93/11. - odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propisati i urediti, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma te javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 51/00. i 56/00. - ispr.) za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u Gradu Vukovaru, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina XX. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara;
 

Stožer za obranu hrvatskoga Vukovara

Kakvo Turopolje, Franji je mjesto u Zagrebu

 
 
Amerski marketing-pištoljaš „čarli braun“ podučio je Zokija: Daj  nemoj protiv Franje Tuđmana, gubiš glasove, pa on više ni ne će protiv. Sad ga grli i javno govori: Dragi Franjo Tuđman.
https://inavukic.files.wordpress.com/2012/11/franjotudjman1.jpg
Fantastično mi je to. Ne bih vjerovao da to ne gledam svojim očima. SDP je na vlasti godinama u Zagrebu, Miki Bandić, a jedva je naš  Franjo dobio i tu livadu. Zoki je bio protiv, jerbo je naš Franjo „zločinac“, svjedoči bivši partijski drug Ivica Pančić. Sve što treba dati Predsjedniku Tuđmanu podržat će, što rekli ljevičarski kolumnisti i „notorni“ Stazić: O'š Franjo „aerodrom“, o'š bilo koji trg, samo odozgor izaberi.  Dat će tebi orjunaši i komunjare sve predizborno. Dat će ti Zoki, Stazić i ESDEPE; samo biraj. Pa evo biram. Zračna luka, em se razme, ali to je u Turopolju - baš me briga, zanima me Zagreb. Svi su trgovi, manje više zauzeti - ostaje tek jedan - Trg maršala Tita. Koji ima politička muda neka predloži, pa preimenuje  Trg maršala Tite u Trg Predsjednika Franje Tuđmana. Sad il' nikad. Ostalo – baš ništa!
 

Tomislav Gradišak

Subota, 05/12/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 2621 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević