Hrvatski Fokus

Hrvati su »pozitivno diskriminirani«
 

 
Prema Ustavu RH i njegovim izvorišnim osnovama stoji: »Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta«.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2020/05/61SfKBALBEL._AC_.jpg
Znači u preambuli  Ustava RH su izrijekom nabrojane sve nacionalne manjine koje žive u RH, da bi u čl. 3. pisalo;
»Članak 3.
Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Članak 14.
Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Svi su pred zakonom jednaki«.
Znači i u ovom članku Ustava svi su u RH jednaki i svi imaju ista prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da bi u članku 15. opet ponovljeno, ali sve to treba potvrditi još i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, potpuno nepotrebno s obzirom na prethodne članke.
»Članak 15.
U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina«.
Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona. Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor,što znači da imaju veća prava od Hrvata i to zakonodavac naziva pozitivnom diskriminacijom.
Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Međutim i tu je promjenom kriterija etničkog udjela od 1/3 u sastavu stanovništva, dodano da jedinice lokalne samouprave mogu promjenom statuta omogućiti manjinska prava i tamo gdje ih po etničkom udjelu nikada ne bi ostvarili. I to je rezultiralo apsurdnim rezultatima da je na pr.:
Uvedena dvojezičnost u gradu Puli gdje ima 70,41 % Hrvata , a samo 4,43 % Talijana. Pretvoreno u brojke izgleda ovako:
zbog 2490 Talijana, uvedena je dvojezičnost nad 50.576 Hrvata. Ista je slika i u Poreču gdje ima 74,82 % Hrvata, a samo 3,23 % Talijana, ili u brojkama;
Zbog 607 Talijana, uvedena je dvojezičnost nad 14.865 Hrvata.
To je sve Hrvatski Sabor izglasao!na prijedlog Hrvatske vlade! E pa svaka „im čast na očuvanju“ hrvatskog identiteta hrvatskog naroda! Strašno! I još sve to moramo debelo plaćati! Plaćati da nas se odnarođuje!I sama Vlada u svom izvješću konstatira: Preporuka 3: Preispitati postojeći prag i povećati napore za uvođenje ravnopravne službene uporabe manjinskih jezika u onim područjima u kojima postoji dovoljan broj govornika; (a ne poštuje sama svoju preporuku) https://rm.coe.int/croatiapr6-hr/168095372b
 
Samo pogledati postotak udjela manjina u odnosu na hrvatsko stanovništvo, 90,42 % Hrvata, 4,36 % Srba, 0,42 % Talijana, a koja prava imaju?Da bi se osiguralo praćenje izvršenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i raspodjela proračunskog novca osnovan je Savjet za nacionalne manjine. (“Narodne novine” broj 106. od 2. 7. 2003.)
 
SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE
 
Na temelju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama (“Narodne novine” broj 155/02.), Savjet za nacionalne manjine, na sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine, donio je
STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
Članak 4.
Savjet u okviru svog djelokruga:
1. predlaže tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
2. predlaže tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njezinom području,
3. donosi program rada, financijski plan, završni račun i odluke o raspoređivanju sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina
Za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je utrošeno: –
• u 2013. godini – 19.627.222,18 kuna;
• u 2014. godini – 24.788.016,14 kuna;
• u 2015. godini – 22.039.728,24 kuna;
• u 2016. godini – 22.690.286,08 kuna;
• u 2017. godini – 24.840.799,23 kuna;
• u 2018. godini – 25.757.663,19 kuna.
 
Sredstva iz Proračuna RH utrošena za manjine u 2016 godini
(“Narodne novine” broj 46. od 18. 5. 2016.) https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20UZPNM%20za%202015.%20i%202016._.pdf
 
Pored sredstava iz državnog proračuna nacionalne manjine dobiju i sredstva iz proračuna lokalne (regionalne) samouprave. Financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2016. godini iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Zagrebačka županija                                                2.153.328,67 kn
Krapinsko-zagorska županija                                                 0,00 kn**
Sisačko-moslavačka županija                                       940.357,44 kn
Karlovačka županija                                                    521.693,66kn
Varaždinska županija                                                  231.550,00 kn
Koprivničko-križevačka županija                                   398.572,29 kn
Bjelovarsko-bilogorska županija                                   556.353,37 kn
Primorsko-goranska županija                                   1.039.097,13 kn
Ličko-senjska županija                                               160.875,00 kn
Virovitičko-podravska županija                                    207.702,07 kn
Požeško-slavonska županija                                       155.236,30 kn
Brodsko-posavska županija                                        326.572,71 kn
Zadarska županija                                                     730.846,99 kn
Osječko-baranjska županija                                     1.461.301,87 kn
Šibensko-kninska županija                                          768.474,88 kn
Vukovarsko-srijemska županija                                   823.294,75 kn
Splitsko-dalmatinska županija                                     900.675,81 kn
Istarska županija                                                    1.380.566,89 kn
Dubrovačko-neretvanska županija                               554.000,00 kn
Međimurska                                                              109.508,91 kn
Grad Zagreb                                                          9.270.277,34 kn
Ukupno                                                              22.690.286,08 kn
 
Napomene: *Iznos sredstava koja su vijeća i predstavnici s područja nekih županija stvarno utrošila za svoj rad je u nekim slučajevima veći, odnosno manji od naznačenih iznosa osiguranih/dodijeljenih sredstava iz proračuna jedinica samouprave.
** U Krapinsko-zagorskoj županiji, na izborima održanim 31. svibnja 2015. godine, izabrana Predstavnica srpske nacionalne manjine Krapinsko-zagorske županije za čiji je rad u županijskom proračunu za 2016. godine bilo planirano 10.000,00 kuna, koja sredstva nisu utrošena zbog neaktivnosti izabrane predstavnice.
 
Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2017.godini
https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//e-objave_dokumenti/2019//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provo%C4%91enju%20Ustavnog%20zakona%20o%20pravima%20nacionalnih%20manjina%20za%202017.%20godinu,%20iz%20djelokruga%20Ministarstva%20uprave.pdf
 
SRPSKO NARODNO VIJEĆE
NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH 3.747.000,00 kn
Informiranje: 1.1. Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 41,5 x 29,5 cm; 40-48 stranica po broju; crno-bijela fotografija, sve boje., naklada: 6500        3 200 000,00  kn
1. U 2017.godini SNV je dobio  3.747.000,00 kn
2. U 2018.godini  SNV je dobio 3.780.000,00 kn
3. U 2019.godini  SNV je dobio 3.947.000,00 kn
 
Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2018.godini
https://ljudskaprava.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/pdf//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20Ustavnog%20zakona%20o%20pravima%20nacionalnih%20manjina%20%20za%202018.pdf
 
Sredstva iz Proračuna RH namijenjena za manjine u 2019. godini
http://www.nacionalne-manjine.info/wp-content/uploads/2019/05/Odluka-2019.pdfZa 2019.godinu Vlada nije još objavila kompletno izvješće o sveukupno utrošenim sredstvima za nacionalne manjine po ministarstvima i po jedinicama lokalne samouprave. Dostupno je izvješće Savjeta za nacionalne manjine;
Albanci                                                            813.000,00 kn
Bošnjaci                                                       2.185.000,00 kn
Bugari                                                             104.000,00 kn
Crnogorci                                                        639.800,00 kn
Česi                                                             3.201.000,00 kn
Mađari                                                          4.148.000,00 kn
Makedonci                                                        752.000,00 kn
Njemci i Austrijanci                                            770.000,00 kn
Poljaci                                                              120.000,00 kn
Romi                                                                504.000,00 kn
Rusi                                                                 280.000,00 kn
Rusini                                                               712.000,00 kn
Slovaci                                                           1.431.000,00 kn
Slovenci                                                            763.500,00 kn
Srbi                                                               9.780.000,00 kn
Talijani                                                            6.915.000,00 kn
Ukrajinci                                                            709.500,00 kn
Židovi                                                               777.357,00 kn
Sveukupno                                                  34.605.157,00 kn
 
Srpsko narodno vijeće  dalo je kao i uvijek najveći dio Novostima, koje dobro plaćaju da izigravaju neku moralnu vertikalu i batinu prema Hrvatima.
 
Talijani sredstva dobiju kao i Srbi, ali ne zloupotrebljavaju ih, ne  pljuju po većinskom hrvatskom narodu!
Sredstva iz Proračuna RH namijenjena za manjine u 2020. godini
http://savjet.nacionalne-manjine.info/wp-content/uploads/2020/04/Odluka-2020-21.04.2020-1.pdf
 
SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE raspodijelio je sredstva za 2020. godinu;
Srpsko nacionalno vijeće za huškački tjednik Novosti. Njihovi novinari i kolumnisti masno su plaćeni za huškanje protiv Hrvatske i Hrvata.
 
Talijanska nacionalna manjina izdvaja veći dio dobivenih sredstava za izdavaštvo, ali oni bar ne huškaju protiv Hrvata i hrvatske države, kao Novosti!
 
Znači da su se povećali apetiti u odnosu na 2019.godinu za 7.389.843,00. A to nije malo, nekoliko tisuća kuna, već za 7.389.843,00 kn
Sveukupno po godinama;
2015.                                148.640.839,61
2016.                                131.152.781,00
2017.                                144.191.391, 85
2018.                                173.155.798,54
Za četiri godine                597.140.811,00
 
Nemam apsolutno ništa protiv hrvatskih građana druge nacionalnosti, dapače neka održavaju svoju tradiciju, svoje običaje, svoj jezik i kulturu, neka se ponose svojim korijenima, ali sam protiv da mi se nameće njihov jezik, pismo i kultura, da se izmišljaju kriteriji kojima dobiju veća prava, nego im po postotku udjela u stanovništvu pripada. Apsolutno sam protiv bilo kakve diskriminacije, pa i one pozitivne u odnosu na manjine!
 

Lili Benčik

Povezane objave

BiH je nestabilna zemlja u svakom pogledu

HF

Bahati Petrov i drugi mostovci

HF

Dario Kordić je nevin bio u zatvoru

HF

Remetinec proglasio Re(s)publiku; traže Predsjednika!?

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više