Hrvatski Fokus
Iseljeništvo

Poštovani predsjedniče, gospodine Tomislave Žigmanove

Samo vam ukazujem na propuste koje činite, namjerno ili ne namjerno

 

Otvoreno pismo predsjedniku DSHV-a

Ostao sam u obvezi da Vam dostavim pisani dokument i ukažem samo na dio pravnih grješaka-propusta koje činite u dužem vremenskom periodu, a na štetu stranke i članstva Poštovani predsjedniče, gospodine Tomislave Žigmanove: „Kao ozbiljan čovjek i čovjek koji želi dobro kako Vama i sebi, tako i ostalim pripadnicima hrvatske nacionalne zajednice, nakon Izvanredne sjednice Predsjedništva DSHV-a, koju ste sazvali za dan, 2. 12. 2020. godine, ostao sam u obvezi da Vam dostavim pisani dokument i ukažem samo na dio pravnih grešaka-propusta koje činite u dužem vremenskom periodu, a na štetu stranke i članstva.

Na početku ovoga moga dopisa, želim da Vam ukažem na jednu činjenicu a to je, Poštovani predsjedniče, Tomislave Žigmanove, ne gledajte u meni neprijatelja i nekoga tko hoće da vas ruši, tko je protiv hrvatske zajednice, tko unosi nemire… Ne ja vam samo ukazujem na propuste koje činite, da li namjerno ili ne namjerno…. Morate da pravite razliku između onih kojima je na prvome mjestu funkcija pa zajednica i mene komu je ipak zajednica na prvome mjestu. za sada sam u manjini, ali ja duboko vjerujem u promjene.

Sada ću se Poštovani predsjedniče, fokusirati na dio normativnih akta DSHV-a i ukazati na najvažnije povrjede.

Članak 16. Statuta DSHV-a

“Prava člana DSHV-a su:

– ravnopravno s drugim članovima sudjelovati u aktivnostima DSHV-a,

– slobodno izražavati svoje mišljenje u okviru tijela DSHV-a,

– slobodno davati prijedloge I pokretati inicijative za rad DSHV-a,

– biti pravodobno I adekvatno obaviješten o radu DSHV-a, o radu zastupnika i vijećnika u 

Skupštinama Republike, Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalnih samouprava i o raspolaganju sredstvima DSHV-a,

– davati mišljenje i ocjene o radu tijela DSHV-a,

– sudjelovati u kreiranju I ostvarivanju politike DSHV-a,

– dobiti zaštitu DSHV-a ako bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih aktivnosti,

– birati i biti biran u tijela DSHV-a,

– ostvarivati i druga prava sukladno Statutu i odlukama upravljanja DSHV-a.”

 Članak 30. Statuta DSHV-a

„Tijela upravljanja DSHV-om su:

– Skupština

– Vijeće,

– Predsjedništvo,

– Predsjednik,

– Nadzorni odbor“

Članak 36.

“Vijeće DSHV-a:

– provodi odluke Skupštine I utvrđuje politiku stranke,

– na prijedlog predsjednika DSHV-a iz redova članova Predsjedništva bira zamjenika predsjednika i 5 dopredsjednika,

– na prijedlog predsjednika DSHV-a bira I razrješava tajnika stranke – JE LI IZABRAN

– razmatra i usvaja godišnje izvješće predsjednika DSHV-a o radu stranke,

– donosi pravilnike o izborima u DSHV-u, stegovnoj odgovornosti, članarini i Poslovniku o radu,

– donosi izborni program, odlučuje o sudjelovanju na izborima I imenuje izborni stožer,

– odlučuje o izbornim i predizbornim koalicijama,

– utvrđuje, na prijedlog predsjedništva, listu kandidata za Skupštinu Srbije, AP Vojvodine, lokalnih samouprava, kandidate za izvršnu vlast i daje suglasnost odborima podružnica na liste kandidata za lokalnim izborima,

– analizira rezultate izbora,

– donosi odluke o žalbama kao drugostupanjsko tijelo,

Donosi proračun prihoda i rashoda i odobrava završni račun,

– imenuje i razrješava glavnog urednika i članove redakcije stranačkog glasila “Glas Ravnice”,

– odlučuje o imenovanju urednika web stranice DSHV-a,

-odlučuje o suradnji sa srodnim političkim organizacijama u zemlji I inozemstvu,

– odobrava planove aktivnosti svih podružnica,

– donosi odluku o prestanku rada podružnice DSHV-a,

– formira povjerenstva i komisije,

– kooptira na prijedlog odbora Podružnice i Predsjedništva, nove članove Vijeća, dopredsjednika DSHV-a najviše do jedne trećine članova Vijeća,

– pokreće pitanje nepovjerenja predsjedniku stranke u upućuje prijedlog Skupštini za njegovom smjenom na izvanrednoj Skupštini,

– pokreće pitanje nepovjerenja i smjenjuje dopredsjednike, članove predsjedništva I Vijeća,

– odlučuje o zasnivanju radnih odnosa,

– odlučuje o kupnji osnovnih sredstava i otuđenju istih,

– odlučuje o spajanju I razdvajanju mjesnih organizacija u cilju efikasnijeg rada DSHV-a,

– donosi prijedlog o prestanku rada DSHV-a I upućuje Skupštini na usvajanje,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Programom, statutom i odlukama Skupštine DSHV-a”

Članak 38.

Članovi Predsjedništva su:

– predsjednik,

– zamjenik predsjednika,

– 10 članova, od kojih 5 članova bira Skupština, a 5 članova Predsjedništva koje predloži predsjednik DSHV-a, a Skupština potvrđuje,

– i članovi po funkciji i to predsjednik Mladeži DSHV-a, predsjednica Foruma žena DSHV-a i predsjednici Podružnica.“

Napomena: Poštovani predsjedniče DSHV-a, Tomislave Žigmanove, je li i jedna odluka donesena na Izvanrednim sjednicama pravno valjana.

Članak 39.

„Predsjedništvo DSHV-a

– utvrđuje i vodi politiku stranke između dva zasjedanja Vijeća DSHV-a,

– izvršava Odluke Skupštine i Vijeća,

– donosi odluke i zauzima stavove o aktualnim političkim i drugim pitanjima,

– procjenjuje rad stranačkih dužnosnika u tijelima vlasti,

– analizira provedbu izbornih ciljeva i strategije DSHV-a,

– donosi Poslovnik o radu, upute o prijemu novih članova, o postupcima pri izlasku iz DSHV-a, o sačinjavanju godišnje analize rada mjesnih organizacija i podružnica, propisuje formu i sadržaj članske iskaznice,

– donosi odluku o visini članarine,

– donosi odluke o najmu, renoviranju i opremanju stranačkih prostorija,

– utvrđuje godišnji financijski plan,

– vodi kadrovsku politiku stranke

– briše članove iz evidencije članstva u DSHV-u,

– na prijedlog predsjednika utvrđuje resorna zaduženja dopredsjednicima,

– priprema prijedloge odluka koje donosi Vijeće i Skupština DSHV-a,

– utemeljuje komisije kao savjetodavna tijela.

Članak 41.

„Predsjednik DSHV-a predstavlja, zastupa i rukovodi strankom…“

Članak 42.

„Predsjednik DSHV-a:

– vodi politiku stranke, sukladno programskim dokumentima, odlukama Skupštine, Vijeća i Predsjedništva DSHV-a,

– utvrđuje i iznosi u javnosti političke stavove stranke,

– predlaže Skupštini listu kandidata za predsjedništvo i Vijeće DSHV-a,

– predlaže predsjedništvu listu kandidata za republičke, pokrajinske i lokalne izbore,

– predlaže Vijeću DSHV-a kandidate za dopredsjednike i svog zamjenika,

– potpisuje međustranačke sporazume i dogovore nakon prihvaćanja od strane vijeća DSHV-a,

– podnosi Skupštini izvješće o radu stranke,

– saziva i predsjedava Vijeću i Predsjedništvu stranke,

– saziva Skupštinu DSHV-a,

– delegira određena zaduženja dopredsjednicima i drugim dužnosnicima stranke.“

Napomena: Gospodine Predsjedniče DSHV-a, Tomislave Žigmanov, Vi samo predlažete… predlažete… predlažete.

Poslovnik o radu predsjedništva Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

Članak 6.

„O pripremanju sjednice predsjedništva staraju se predsjednik DSHV-a, zamjenik predsjednika i dopredsjednici.“

Članak 7.

„Prije saziva sjednice predsjednik DSHV-a se o tome dogovara sa zamjenikom i dopredsjednicima…“

Članak 8.

„Sjednice Predsjedništva sazivaju se pismenim putem. Poziv za sjednicu se dostavlja članovima Predsjedništva najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice. Iznimno kada postoje opravdani razlozi sjednica može biti sazvana i telefonski, i u tom slučaju ovaj rok može biti i kraći, uz posebno obrazloženje (Poštovani gospodine predsjedniče, Tomislave Žigmanove, može ali ne mora… govorimo o danima ili danu, a nigdje se ne spominju sati….).“

Željko Pakledinac, dipl. pravnik, dopredsjednik DSHV-a, http://www.hnl.org.rs/nova/hrvati-u-srbiji/72-politika/2630-zeljko-pakledinac-dopredsjednik-dshva-otvoreno-pismo-predsjedniku-dshva

Povezani članci

Veleposlanik Vidiš u Temišvaru i Karaševu

HF

Biblija Štefana Geošića

HF

Vitalna mreža mladih američkih Hrvata

HF

Izborni stožer Hrvatskog Svjetskog Sabora

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...