Hrvatski Fokus
Najnovije vijesti

Matematički model dokazuje da je jasenovački popis žrtava lažan

Potpuno netočno ili pod velikom sumnjom upisano je 74.288 ljudi, od 83.810 osoba

 

Dvojica vrhunskih matematičara i informatičara sa Zagrebačkog sveučilišta stvorili su matematički model kojim su dokazali da je popis navodnih žrtava jasenovačkog logora nevjerodostojan i, po svemu sudeći, namjerno krivotvoren. Znanstveni članak u kojem opisuju svoj statističko-matematički sustav objavili su u časopisu IEEE Access. Članak je prošao recenziju drugih znanstvenika i oni su potvrdili njegovu matematičko-analitičku vrijednost.

Neven Elezović i Nikola Banić svojim su modelom analizirali popise zatočenika i žrtava u različitim logorima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Koristili su, među ostalim, stotine popisa zatočenika koji se mogu pronaći na internetskim stranicama United States Holocaust Memorial Museuma (USHMM). Primjenom svog modela utvrdili su, primjerice, da se godine rođenja zatočenika u logorima Dachau ili Buchenwald vrlo slično podudaraju s godinama rođenja ljudi u općoj populaciji. Identičnu stvar utvrdili su i kod drugih popisa zatočenika – broj zatočenika po pojedinim godinama rođenja prirodno se slagao u grafičke prikaze (tzv. histograme) koje je generirao njihov matematički model. Zatim su taj model primijenili na službeni hrvatski popis žrtava koji vodi javna ustanova Spomen područje u Jasenovcu (JUSP Jasenovac), a na kojem se nalazi 83.810 osoba. Na iznenađenje autora, popis zatočenika i navodnih žrtava logora JUSP Jasenovac, snažno je odudarao od drugih popisa.

Autori su utvrdili da jasenovački popis pokazuje niz neprirodnih odstupanja. Primjerice, na popisu je više od 2000 ljudi rođenih 1900. godine, dok je svega 800 rođenih 1899. i oko 1000 rođenih 1901. Takav neprirodni rezultat ustanovili su kod svake „okrugle“ godine, koja završava nulom – 1870., 1880., 1890., 1910., 1920., itd. Broj navodnih žrtava rođenih tih godina izrazito je odstupao od rođenih drugih godina.

Autori su ustanovili da je potpuno nemoguće da bi u stvarnoj situaciji broj žrtava rođenih tih godina tako drastično odskakao od broja navodnih žrtava rođenih u ostalim godinama. Ni ostale godine rođenja nisu se podudarale s očekivanim prirodnim godinama rođenja eventualnih žrtava. Život, priroda, zakoni vjerojatnosti i drugi matematički elementi ne bi mogli ni na koji način stvoriti takav ekscentrični poredak godina rođenja kao što je kod navodnih jasenovačkih žrtava. Stoga su Elezović i Banić zaključili da je službeni jasenovački popis toliko kompromitiran da ne postoji nikakva vjerojatnost da bi bio istinit.

Elezović i Banić dodatno su analizirali jasenovački popis i usporedili ga s podacima u mrežama podataka do kojih je moguće doći javnim internetskim putem. Pronašli su da je 8563 upisa (dakle, imena navodnih žrtava) potpuno krivo upisano. Riječ je o ljudima koji su preživjeli rat ili su stradali na drugim mjestima, a ne u Jasenovcu ili Staroj Gradiški. Da bude jasno – na popisu jasenovačkih žrtava ne smije biti čovjek za kojeg je nedvojbeno utvrđeno da je umro 1973. u Zagrebu ili 1964. u Izraelu! A takvih je na popisu na tisuće. Zatim su utvrdili da je na službenom popisu JUSP Jasenovca čak 65.725 dvojbenih upisa. Riječ je o upisima bez vitalnih identifikacijskih podataka te s podacima koje su sami autori popisa ocijenili nepouzdanima. Bez dodatnih provjera i potvrde vjerodostojnosti, takve osobe ne bi se smjele stavljati ni na kakav popis. Sve u svemu, potpuno netočno ili pod velikom sumnjom upisano je 74.288 ljudi, od 83.810 osoba, koliko se nalazi na službenom hrvatskom popisu koji vodi JUSP Jasenovac. Riječ je o ogromnih 89 posto!

Treba napomenuti da je najveći broj upisa na tom popisu prepisan iz popisa žrtava rata koji je 1964. proveo Statistički zavod Jugoslavije. Rezultati su na vrlo netransparentan i javnosti nepoznat način, stigli do hrvatskog muzeja početkom 2000-ih. No ipak su u dobrom dijelu javnosti prihvaćeni kao pouzdani. Elezović i Banić sada snažno dokazuju kako se taj popis ne smije ni iz daleka smatrati pouzdanim i realnim. Ako su mnogi ljudi s tog popisa i stradali u Drugom svjetskom ratu, oni se ne bi trebali pripisivati Jasenovcu, jer je vrlo vjerojatno da su stradali na drugim mjestima.

Analitički model Elezovića i Banića još jedanput pokazuje koliko je bitno provesti dodatna sveobuhvatna istraživanja jasenovačkog logora. Njihova metoda nadopunjava istraživanja Romana Leljaka, Igora Vukića, Stipe Pilića i drugih povjesničara i istraživača koji su u arhivima pronašli dokumente iz kojih je jasno da broj žrtava jasenovačkog logora ne može ni iz daleka biti tako velik kako je sugerirao službeni jasenovački popis. A o brojevima iz jugoslavenske i srpske propagande (stotine tisuća, 700.000, preko milijun…) da se i ne govori.

Matematički model Elezovića i Banića je egzaktan, lako provjerljiv i vrlo uvjerljiv. Svatko ga može pregledati na adresi. Do članka se može doći i preko adrese. Model jasno sugerira da je jasenovački popis nastao u propagandno-obavještajnom sustavu jugoslavenskog režima, koji je svim sredstvima nastojao preuveličavanjem broja navodnih ratnih žrtava jačati svoj legitimitet i ujedno ishoditi što veću ratnu odštetu u međunarodnim odnosima.

Ne bi bilo nikakvo iznenađenje da se daljnjim istraživanjem pokaže da su na jasenovački popis namjerno upisivani ljudi koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, ali na drugim mjestima (diljem bivšeg jugoslavenskog područja, pa i u Njemačkoj – u logorima i na radu – kao i u Norveškoj, Grčkoj, Francuskoj, itd.). Već je utvrđeno da se na popisu nalaze i tzv. klonovi – upisi navodnih žrtava načinjenih uz korištenje podataka drugih osoba: uz malu promjenu godine rođenja, imena roditelja i slično. Promjenom jednog ili više osobnih podatka nastajale su nove „žrtve“.

Službeni popis hrvatske ustanove JUSP Jasenovac i bez toga se ne može smatrati vjerodostojnim popisom. Originalni popisi zatočenika pokazuju da je u 1941. u Jasenovcu bilo oko 2000 zatočenika. Dokumenti pokazuju da su mnogi od njih bili živi i kasnije. No, jasenovački službeni popis tvrdi da je 1941. godine ubijeno 10.400 osoba! Već i takvi podaci ozbiljnim i racionalnim ljudima moraju biti bitan poticaj za podupiranje i organiziranje temeljitih istraživanja koje bi rasvijetlile kontroverze koje prate logor u Jasenovcu. Prije no što se provedu takva istraživanja, tema logora u Jasenovcu ne bi se nigdje smjela koristiti u političkim obračunima.

Bilješka o autorima

Dr. Neven Elezović rođen je 1955. godine. Doktorirao je 1985. godine. Radni vijek proveo je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stigao do statusa redovnog profesora. Objavio je više od 60 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima iz područja matematičke analize te više od 50 knjiga, sveučilišnih matematičkih i drugih udžbenika te udžbenika za gimnazije i strukovne škole.

Dr. Nikola Banić rođen je 1989. godine. Stekao je zvanje magistra inženjera računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (2013.) kao jedan od najboljih studenata. Na tom fakultetu je i doktorirao 2016. godine. Profesionalno se bavi obradom i analizom slika, računalnim videom te znanosti o podacima.

Igor Vukić, Hrvatski tjednik

MATHEMATICAL MODEL PROVES THAT THE JASENOVAC VICTIMS’ LIST IS FALSE

Two top mathematicians and computer scientists from the University of Zagreb created a mathematical model that proved that the list of alleged victims of the Jasenovac camp is unreliable and, by all accounts, deliberately falsified. An academic article describing their statistical-mathematical system was published in the journal IEEE Access. The article was reviewed by other researchers and they confirmed its mathematical-analytical value.

Elezović and Banić used their model to analyze the lists of detainees and victims in various camps during the Second World War. They used, among other things, hundreds of lists of detainees that can be found on the United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) website.

Applying their model, they found, for example, that the years of birth of detainees in the Dachau or Buchenwald camps coincided very similarly with the years of birth of people in the general population. The same occurrence was also found in other lists of detainees – the number of detainees by individual years of birth naturally matched the graphical representations (so-called histograms) generated by their mathematical model.

They then applied this model on the official Croatian list of victims kept by the Jasenovac Memorial site (JUSP Jasenovac), which includes 83,810 people.

To the authors’ surprise, the list of detainees and alleged victims of the Jasenovac camp differed significantly from the other lists.

The authors found that the Jasenovac list shows a number of unnatural deviations. For example, there are more than 2,000 people born in the year 1900 on the list, while only 800 were born in 1899 and about 1,000 were born in 1901. Such an unnatural result was established for each “round” year ending with a zero – 1870, 1880, 1890, 1910, 1920, etc. The number of alleged victims born in those years differed markedly from those born in other years.

The authors found that it was completely impossible for the number of victims born in those years to deviate so drastically from the number of alleged victims born in other years in a real situation.

The other years of birth did not coincide with the expected natural years of birth of the possible victims either. Life, nature, laws of probability and other mathematical elements could in no way create such an eccentric order of years of birth as in the case of the alleged Jasenovac victims.

Therefore, Elezović and Banić concluded that the official Jasenovac list was so compromised that there is no probability that it would be true.

Elezović and Banić further analyzed the Jasenovac list and compared it with data in data networks that can be accessed via the public Internet.

They found that 8563 entries (therefore, the names of the alleged victims) were completely incorrectly entered. In question are individuals who survived the war or died in places other than Jasenovac or Stara Gradiška. To be clear – the list of Jasenovac victims must not include a person who was unequivocally determined to have died in 1973 in Zagreb or in 1964 in Israel! And there are thousands of such cases on the list.

Subsequently, they determined that there were as many as 65,725 questionable entries on the official list of the Jasenovac Memorial Site.

In question are entries without vital identification data and with data that the authors of the list themselves assessed as unreliable. Without additional checks and confirmation of credibility, such persons should not be placed on any list.

Overall, 74,288 people out of 83,810 were entered completely incorrectly or under significant suspicion on the official Croatian list maintained by the Jasenovac Memorial Site. That is an unbelievable 89 percent!

It should be noted that the largest number of entries on that list was copied from the 1964 list of war victims conducted by the Statistical Bureau of Yugoslavia. The results reached the Croatian museum in the early 2000s in a manner that was quite non-transparent and unknown to the public. Yet they are accepted as reliable by a good part of the public. Elezović and Banić strongly proved that the list must not be considered reliable and realistic. Even if many people from that list died during the Second World War, they should not be attributed to Jasenovac, because it is highly probable that they died in other places.

The analytical model of Elezović and Banić once again shows how important it is to conduct additional comprehensive research on the Jasenovac camp. Their method complements the research of Roman Leljak, Igor Vukić, Stipe Pilić and other historians and researchers who found documents in the archives from which it is clear that the number of victims of the Jasenovac camp could not be as large as the official Jasenovac list suggests. Not to mention the figures from Yugoslav and Serbian propaganda (hundreds of thousands, 700,000, over a million…).

The mathematical model of Elezović and Banić is exact, easily verifiable and very convincing. Anyone can view it at adress. The article can also be accessed via the address.

The model clearly suggests that the Jasenovac list originated in the propaganda and intelligence system of the Yugoslav regime, which by all means sought to enhance its legitimacy by exaggerating the number of alleged war victims and, at the same time, to obtain greater war reparations in international relations.

It would come as no surprise if further research shows that people who died in the Second World War were deliberately entered on the Jasenovac list, even though they died in other places (throughout the former Yugoslavia, in Germany – in camps and while working – as well as in Norway, Greece, France, etc.). It has already been determined that the list also includes so-called clones – entries of alleged victims made by using the data of other persons: with a minor changes to year of birth, parents’ names etc. By changing one or more pieces of personal data, new “victims” were created.

The official list of the Croatian institution Jasenovac Memorial Site cannot be considered a credible list even without this. The original lists of detainees show that, in 1941, there were about 2,000 detainees in Jasenovac. Documents show that many of them were alive at a later point. However, the official list in Jasenovac claims that 10,400 people were killed in 1941! Even such data must be an important incentive for serious and rational individuals to support and organize comprehensive research that would shed light on the controversies that surround the Jasenovac camp. Before such research is conducted, the topic of the Jasenovac camp should not be used anywhere for the political settling of accounts.

Note on authors

Dr. Neven Elezović was born in 1955. He received his doctorate in 1985. He spent his working life at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, where he reached the status of full professor. He has published more than 60 academic papers in international journals in the field of mathematical analysis and more than 50 books, university mathematics and other textbooks, as well as textbooks for general secondary schools and vocational schools.

Dr. Nikola Banić was born in 1989. He obtained a master’s degree in computer engineering at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb (2013) as one of the best students. He received his doctorate from same faculty in 2016. He is professionally dedicated to image processing and analysis, computer video and data science.

EIN MATHEMATISCHER ALGORITHMUS ENTDECKT GEFÄLSCHTE NAMENSLISTEN IM OPFERVERZEICHNIS DES GEFANGENENLAGERS (UND HEUTIGER GEDENKSTÄTTE) JASENOVAC (JUSUP JASENOVAC)

Zwei renommierte Mathematiker der Universität Zagreb erarbeiteten kürzlich ein zuverlässiges mathematisches Modell, mithilfe dessen sie die Namenslisten der Opfer, die dem Gefangenenlager Jasenovac (KZ Jasenovac) zugeschrieben werden, auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen konnten. Denn aufgrund des von ihnen entwickelten Algorithmus‘ konnten sie sicher nachweisen, dass das Opferverzeichnis in seiner Aufzählung mehrheitlich gefälschte Namen führt und somit nicht glaubwürdig ist. Bei den beiden Wissenschaftlern handelt es sich um Prof. Dr. Neven Elezović und seinen Mitarbeiter Dr.sc. Nikola Banić. Ihre wissenschaftliche Ausarbeitung veröffentlichten sie im Februar dieses Jahrs in der amerikanischen Zeitschrift „IEEE-Access“, einem renommierten Science-Fachblatt.

Die beiden Wissenschaftler analysierten mithilfe des Algorithmus‘ die Namen der Gefangenen auf den Listen sowie auch die der Opfer verschiedener anderer Lager des Zweiten Weltkrieges. Unter anderem werteten sie zu Vergleichszwecken auch das Namensregister der Opfer, welches sich im Holocaust Memorial Museum der Vereinigten Staaten von Amerika (USHHM) befindet, aus.

Durch die Anwendung des Algorithmus‘ stellten die beiden Wissenschaftler schnell und zweifelsfrei fest, dass die Geburtsjahre der Gefangenen, die in den Verzeichnissen der KZs Buchenwald und Dachau registriert sind, nicht von der üblichen Streuung der Geburtsjahre der sonstigen (allgemeinen) Bevölkerung abweichen. Auch die entsprechende Untersuchung von Listen anderer Gefangenenlager ergab, dass die Geburtsjahre eine natürliche und gleichmäßige, zu erwartende Streuung zeigen. Dieses homogene Verteilungsmodell wurde von den beiden Wissenschaftlern zum besseren Verständnis gemäß angewandter Methodik in grafischen Skizzen dargestellt.

Dieses verifizierte Modell wandten die beiden Wissenschaftler nun auch an, um die Glaubwürdigkeit des Opferregisters des Gefangenenlager Jasenovac (JUSUP Jasenovac) zu überprüfen; in diesem Register sind insgesamt 83.810 Namen von Opfern aufgeführt. Zu ihrer Überraschung stellten Elezović und Banić schnell fest, dass die dort geführten Listen in Bezug auf eine homogene Verteilung der Geburtsjahrgänge vom Resultat aller anderen untersuchten Gefangenenlager, die über denselben Algorithmus überprüft und analysiert wurden, evident abweichen und eine Vielzahl von „unnatürlichen“ Abweichungen vorhanden sind.

So befinden sich in dem Register mehr als 2.000 Namen von Personen, die in Jahr 1900 – also einem „runden Jahr“ – geboren wurden, wobei das Vorjahr 1899 nur 800 Personen und das Jahr 1901 etwa 1.000 Personen aufweist. Dass im jeweiligen Jahr vor und nach 1900 also weniger als 50% der Geburten stattfanden, ist aus demografischer und statistischer Sicht nicht nachvollziehbar. Und solch eine merkwürdige Anhäufung von Geburtsjahrgängen wurde ebenso bei jedem weiteren „runden Jahr“ festgestellt, also 1870, 1880, 1890, 1910, 1920, usw. Elezović und Banić kamen folglich zu dem Ergebnis, dass es absolut unmöglich sei, dass die Anzahl der Opfer, die in den „runden Jahren“ geboren wurden, „zufällig“ so eklatant von den „unrunden Jahren“ abweichen könne. Aber auch die unrunden Jahre wichen innerhalb einer bestimmten Dekade (1900-1910) stark von den üblichen, durch die Statistik ermittelten, gleichmäßigen Geburtenverteilungen ab.

Zusammenfassend stellten die beiden Wissenschaftler fest, dass die Lebensumstände, die in den betreffenden Jahren herrschten, unmöglich solch eklatante Schwankungen in den Geburtenjahren hervorbringen konnten – so, wie es das Opferregister von Jasenovac jedoch dokumentiert.

Elezović und Banić untersuchten weiterhin das Opferregister auf Personen, die nicht – wie fälschlich im Register angegeben – im KZ-Jasenovac verstorben waren und fanden heraus, dass es sich bis jetzt um exakt 8.563 Personen handelt. Diese als Opfer geführten Personen überlebten den Zweiten Weltkrieg oder starben eines natürlichen Todes an einem anderen Ort. Um die gültige Regel zu unterstreichen: Auf einer Opferliste darf sich kein einziger Name eines Opfers befinden, das nachweislich an einem anderen Ort verstorben ist (z.B. im Jahre 1973 in Zagreb oder im Jahre 1964 in Israel). Doch solche „Irrtümer“ sind in dem Opferverzeichnis der heutigen Gedenkstätte Jasenovac zu Tausenden dokumentiert!

Die beiden Wissenschaftler stellten ferner in diesem Zusammenhang fest, dass das Opferregister von Jasenovac 65.725 höchst zweifelhafte Namenseinträge aufweist. Bei diesen Namenseinträgen (Opfern) fehlen die üblichen Identifizierungsangaben, die zu einer Person im Regelfall gemacht wurden, so dass selbst die heute für die Gedenkstätte verantwortlichen Personen für die Glaubwürdigkeit des Opferverzeichnis nicht garantieren können. Üblich und Vorschrift war die Aufnahme folgender personenbezogener Daten: Angaben zum Geburtsort, zu den Eltern, zum genauen Geburtsdatum, zur Nationalität, zur Religionszugehörigkeit, usw. Diese wichtigen personenbezogenen Angaben fehlen jedoch in den meisten Fällen. Doch ohne diese konkreten Angaben dürfte die gelistete Person nicht als Opfer des Gefangenenlager Jasenovac geführt werden.

Zusammenfassend kann durch diese Untersuchungen und Beobachtungen bestätigt werden, dass 74.288 der insgesamt 83.810 als Opfer geführten Personen gar nicht im Opferregister registriert sein dürften, da diese nicht die allgemeingültigen Kriterien erfüllen. Es handelt sich also um 89% der insgesamt gelisteten Opfernamen, die als unglaubwürdig einzustufen sind.

Demnach ist das offiziell geführte Opferverzeichnis der heutigen Gedenkstätte Jasenovac nicht nachvollziehbar und somit mutmaßlich eine gezielte Fälschung.

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die meisten der in dem Opferverzeichnis gelisteten Personen an einem ganz anderen Schauplatz des Zweiten Weltkrieges (außerhalb des Lagers bzw. nicht im Zusammenhang mit dem Lager Jasenovac) ums Leben kamen. Diese Tatsache, die sich aus der methodischen, oben beschriebenen Analyse der Fakten herleiten lässt, regt jedoch auch zu weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Themenkreis an.

Die Arbeit von Elezović und Banić ist für jedermann einsehbar unter IEEE oder TVOR.

Für diese Ungereimtheiten (Fälschungen) in Bezug auf die Opferzahl in Jasenovac gibt es jedoch eine schlüssige historische Erklärung. Denn das Opferverzeichnis von Jasenovac wurde ohne eine sachgerechte und detaillierte Prüfung der damaligen Verantwortlichen einfach aus dem Namensregister übernommen, welches das jugoslawische statistische Amt im Jahre 1964 gesamthaft als Register der „Opfer des Zweiten Weltkrieges“ herausgegeben hatte. Der angewandte Algorithmus von Elezović und Banić untermauert die These, dass die Führung des damaligen kommunistischen Jugoslawiens mithilfe gezielter Manipulation der Opferzahlen die eigenen Opferzahlen aus dem Zweiten Weltkrieg zu der Zeit „maximieren“ wollte, um von Deutschland eine möglichst hohe Kriegsentschädigung bzw. Reparationszahlung zu erwirken. Und gerade diese Opferliste wurde unter dubiosen Umständen und ohne Überprüfung der Glaubhaftigkeit im Jahre 2000 an der Gedenkstätte Jasenovac als gegeben übernommen.
Zu diesem Thema gibt es ausreichend Literaturquellen.

Eine besondere Absurdität ist im Zusammenhang mit den Opferzahlen aus Jasenovac noch erwähnenswert: Die Zahlen, die von Serben und Jugo-Kommunisten im Rahmen von deren Propagandaaktivitäten in der Öffentlichkeit bereits kommuniziert worden waren, gehen von 700.000 bis über 1.000.000 Opfern im Lager Jasenovac aus!

Es wäre daher in keinster Weise überraschend, wenn weitere Nachforschungen in Bezug auf diese Thematik nachwiesen, dass in die Opferliste von Jasenovac auch gezielt solche Personen aufgenommen wurden, von denen man bereits damals genau wusste, dass sie während des Zweiten Weltkrieges in einem anderen Gefangenenlager (KZ) in Jugoslawien oder in anderen der zahlreichen Vernichtungsstätten des Dritten Reiches ermordet wurden.

Wie bereits festgestellt befindet sich im Opferverzeichnis eine erhebliche Anzahl „geklonter“ Namen, also Registrierungen von angeblichen Opfern, die durch vorsätzliches Verändern von Daten tatsächlicher Opfer entstanden. Mit einer Veränderung z.B. des Geburtsjahres, des Namens der Eltern, des Geburtsortes usw. lassen sich leicht neue „Opfernamen“ erfinden (generieren) und dem Opferverzeichnis somit fiktive Personen hinzuzufügen.

Die nun vorliegende wissenschaftliche Arbeit von Elezović und Banić ergänzt die Veröffentlichungen, die einige kroatische Historiker und Forscher (z.B. Igor Vukic, Stipo Pilic, Stjepan Razum, Roman Leljak u.a.) schon vorher getätigt hatten. Denn bereits auch die aus dem kroatischen Staatsarchiv veröffentlichten Originaldokumente lassen – auch ohne die bereits nachgewiesenen Manipulationen – Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opferverzeichnisses aufkommen. Diese Originaldokumente mit Namenslisten der Gefangenen des Lagers Jasenovac belegen auch klar, dass es im Lager im Jahre 1941 nur etwa 2.000 Gefangene gab. Die Dokumente liefern auch den Beleg, dass viele dieser Insassen den Zweiten Weltkrieg überlebten. Die Gedenkstätte Jasenovac kommuniziert aktuell jedoch die Information, dass im Jahre 1941 bereits 10.400 Insassen des Lagers ermordet worden waren. Allein schon diese offensichtliche sehr große Diskrepanz die Anzahl der Gefangenen und im selben Jahr angeblich ermordeten Personen betreffend müsste jeden Historiker motivieren, der „Sache auf den Grund“ zu gehen und sich durch weitere Forschungen der Wahrheit zu nähern.

Die Klärung aller offener Fragen rund um das Lager Jasenovac und eine freie und objektive Erforschung solch sensibler Themen darf nicht zu Propagandazwecken einer bestimmten Partei, ideologischen Ausrichtung oder einer bestimmten Gruppierung missbraucht werden. Die nun vorliegenden Ergebnisse der zwei Wissenschaftler sind ein sinnvoller und sehr wichtiger Beitrag, um den „Mythos“ Jasenovac zu „enttarnen“ und Anstoß zu weiteren wissenschaftlich korrekten und objektiven Analysen zu geben.

 * Personenbezogene Daten zu den beiden oben genannten Wissenschaftlern:

Dr. sc. Neven Elezović, geboren 1955, promovierte 1985 und arbeitet heute an der Fakultät für Elektro- und Computertechnik an der Universität zu Zagreb/Kroatien. Im Stande eines ordentlichen Professors veröffentlichte er mehr als 60 internationale wissenschaftliche Arbeiten und schrieb über 50 verschiedene Lehrbücher.

Dr. sc. Nikola Banić, geboren 1989, magistrierte 2013 an der Elektrotechnischen Fakultät der Universität zu Zagreb zum Ingenieur für Computertechnologie und promovierte 2016 an derselben Universität. In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmet er sich heute der Bild- und Grafikanalyse sowie der Auswertung verschiedener wissenschaftlichen Daten.

https://www.hkv.hr/izdvojeno/vai-prilozi/ostalo/prilozi-graana/36164-i-vukic-matematicki-model-dokazuje-da-je-jasenovacki-popis-zrtava-lazan.html

Povezane objave

Dežuloviću, Kukuljević nije govorio ‘ekavski’!

HF

Obiteljska stranka istupila iz Saveza za Hrvatsku

HF

Bahati bezdušnici prekinuli slavlje na Trgu

HF

RTL-ovo rasističko anketarenje

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više