Hrvatski Fokus
Iseljeništvo

Vodič za povratnike u Hrvatsku (2)

Reguliranje boravka i rada stranaca

 
 
REGULIRANJE BORAVKA I RADA STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Strane državljane koji žele boraviti, odnosno raditi u Republici Hrvatskoj, moguće je podijeliti unekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenojkategorizaciji.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2018/08/DjayFCnXcAAzagl.jpg
Prijava kratkotrajnog boravka (turistički boravak) – boravak državljanina treće zemlje do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize.
 
Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) i članovi njihovih obitelji.
Stranci – državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije i njihovi članovi obitelji.
 
Državljani trećih zemalja s odobrenim stalnim boravkom u drugoj državi članici EGP-a i članovi njihovih obitelji.
Stranci – državljani trećih zemalja koji imaju odobren stalni boravak na području druge države članice EGP-a i članovi njihovih obitelji.
 
Visokokvalificirani državljani trećih zemalja Državljani trećih zemalja su stranci koji nemaju državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora ni Švicarske Konfederacije. Način reguliranja njihova boravka, odnosno rada, ovisi o tome imaju li odobren stalni boravak na području države članice EGP-a odnosno jesu li članovi obitelji državljana država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije, ili se ne mogu podvestipod niti jednu od navedenih kategorija. Boravak i rad državljana Europskog gospodarskog prostora ičlanova njihovih obitelji kao državljana trećih zemalja uređeni su Zakonom o strancima.
 
Prijava kratkotrajnog boravka (turistički boravak)
Kratkotrajni boravak je boravak državljanina treće zemlje do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize. Kratkotrajni boravak u obvezi su prijaviti svi oni strani državljani koji odredbama Zakona ostrancima nisu oslobođeni ove obveze. Obveze prijave kratkotrajnog boravka oslobođeni su:
državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i Švicarske Konfederacije, koji imaju pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu i
strani državljani koji nemaju državljanstvo države članice EGP-a, a članovi su obiteljidržavljana ili druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije.
Oni imaju pravoboraviti na području Hrvatske do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako imaju valjanu putnu ispravu. Osobe koje se mogu smatrati članovima obitelji propisane su odredbama Zakona o strancima. To su, primjerice, bračni ili izvanbračni drug, posvojenici, pastorčad. Smještaj državljanina treće zemlje, koji podliježe obvezi prijave kratkotrajnog boravka, dužna jeprijaviti pravna ili fizička osoba (komercijalni pružatelj smještaja – hoteli, hosteli, kampovi i sl. te nekomercijalni pružatelji usluga – rodbina, prijatelji itd.), koja je državljaninu treće zemlje pružilasmještaj u roku do jednog dana od odlaska državljanina treće zemlje na smještaj. Ako prijavu nije moguće izvršiti na navedeni način, državljanin treće zemlje dužan je sam prijaviti smještaj u roku od 2 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno promjene smještaja. Kratkotrajni boravak prijavljuje se policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu smještajastranca, a može se izvršiti i elektroničkim putem. Državljanin treće zemlje, koji je vlasnik stana/kuće za odmor, kratkotrajni boravak može prijaviti i turističkoj zajednici za sebe i svoje prijatelje/rodbinu. Ukoliko će državljanin treće zemlje biti smješten na plovilu, prijava kratkotrajnog boravka podnosi se:
Policijskoj upravi nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci u kojoj se obavlja granična kontrola, ako državljanin treće zemlje ulazi plovilom na kojem će biti smješten ili
Policijskoj upravi/postaji prema mjestu ukrcaja državljanina treće zemlje.
 
Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji.
Državljani država članica EGP-a, državljani Švicarske Konfederacije i članovi njihovih obitelji koji namjeravaju boraviti duže od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su najkasnije u roku od 8 danaod isteka 3 mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi/postaji premamjestu boravka. Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a ispisuje se iz Informacijskog sistema Ministarstva unutarnjih poslova i ne naplaćuje se. Državljanin države članice EGP-a, koji to želi, može ishoditi boravišnu iskaznicu. Članu obitelji državljanina treće zemlje članice EGP-a koji sam nije državljanin države članice EGP-a, izdaje se biometrijska boravišna iskaznica s rokom važenja do 5 godina.
 
-Rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji
Državljanin države članice EGP-a i Švicarske Konfederacije i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde oprijavi rada. Međutim, Vlada Republike Hrvatske može propisati primjenu pravila o radu u odnosu na državljane država članica EU-a i članova njihovih obitelji koje su prema hrvatskim državljanima uvele nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma. Takva ograničenja propisana su Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu država članica EU-a i članova njihovih obitelji. Popis država članica EU-a koje su hrvatskim državljanima ograničile pristup svom tržištu rada dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava (www.mrms.hr). Temeljem uzajamnosti na državljane tih država članica EU i članove njihovih obitelji primjenjuju se ograničenja u pristupu tržištu rada Republike Hrvatske pa ovi strani državljani svoj radno-pravni status mogu regulirati na sljedeći način:
ako žele raditi do 90 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada ili
ako žele raditi duže od 90 dana godišnje te zasnivaju radni odnos u Republici Hrvatskoj, trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad.
Navedene mjere će se primjenjivati sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere u odnosu na rad prema državljanima Republike Hrvatske i članovima njihovih obitelji.
 
Državljani trećih zemalja s odobrenom stalnim boravkom u drugoj državi EGP-a i članovi njihovih obitelji
Državljani trećih zemalja iz ove kategorije zahtjeve za privremeni boravak mogu podnijeti udiplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a u kojoj imajuodobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj. Državljaninu treće zemlje na stalnom boravku u drugoj državi članici EGP-a odobrit će seprivremeni boravak ako ima:
valjanu putnu ispravu,
sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
zdravstveno osiguranje i
ako ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhunamjeravanog boravka.
 
Visokokvalificirani državljani trećih zemalja Izdavanje dozvole boravka i rada – »EU plava karta«
Državljanin treće zemlje, koji je visokokvalificirani radnik, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanjedozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske, ilipolicijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) za državljanina treće zemlje, koji je visokokvalificirani radnik, istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.
 
Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće zemlje koji uz ispunjavanje uvjeta (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:
ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje visokokvalificiranih poslova zadrugu osobu i pod njezinim vodstvom, u trajanju od najmanje godinu dana, koji je zaključen strgovačkim društvom, poduzećem, predstavništvom, obrtom, obiteljskim poljoprivrednimgospodarstvom, zadrugom, udrugom ili ustanovom u Republici Hrvatskoj i
dokaz o visokom obrazovanju ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnomstudiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju. U priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i brutogodišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku. Odobrenje za boravak i rad (»EU plava karta«) izdaje se državljaninu treće zemlje u obliku biometrijske dozvole boravka.
 
Državljani trećih zemalja
Privremeni boravak odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:
spajanja obitelji,
srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
znanstvenog istraživanja,
humanitarnog razloga,
životnog partnerstva,
rada te
na rad upućenog radnika ili u druge svrhe.
 
Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenjeprivremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u
inozemstvu ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.
 
Državljanin treće zemlje kojem za ulazak u Hrvatsku treba viza zahtjev za odobrenje privremenogboravka, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, državljanin treće zemlje svoj zahtjev može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka ako:
1. dolazi radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,
2. je znanstveni istraživač koji dolazi temeljem ugovora o gostovanju,
3. dolazi radi obavljanja poslova propisanih člankom 76. stavkom 1 točkama 12., 13., 14,. i 15. Zakona o strancima,
4. je član uže obitelji hrvatskog državljanina treće zemlje iz točke 1.,2., i 3. ovog stavka te ako
5. je član uže obitelji hrvatskog državljanina. Uz ispunjeni zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka državljanin treće zemlje je dužan priložiti:
fotografiju u boji veličine 35×45 mm,
presliku valjane putne isprave,
dokaz o zdravstvenom osiguranju,
dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
dokaz o opravdanosti privremenog boravka (npr. vjenčani list, potvrda o upisu u visokoškolsku ustanovu ili drugi dokaz ovisno o svrsi namjeravanog boravka).
Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i uovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.
 
U roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o odobrenju privremenog boravka, državljanin treće zemlje je dužan prijaviti svoje boravište policijskoj upravi/postaji. Ako državljanin treće zemljepropusti prijaviti svoje boravište u navedenom roku, odobrenje za privremeni boravak / dozvola zaboravak i rad prestaju. Na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr dostupne su upute i obrasci vezani za reguliranje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj. Više informacija o reguliranju boravka i rada stranaca koji u Republiku Hrvatsku dolaze u svrhu znanstvenog istraživanja dostupno je i na mrežnim stranicama programa EURAXESS u Hrvatskoj www.euraxess.hr.
 
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ – OIB
Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnogidentifikacijskog broja koju korisnici osobnog identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podatka. Osobni identifikacijski broj jedinstvenje, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv. Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmahnakon preuzimanja upisanih podataka. Osobni identifikacijski broj dobivaju svi hrvatski državljani, bez obzira žive li, odnosno imaju li prebivalište u Republici Hrvatskoj ili izvan nje. Osobni identifikacijski broj uvodi se:
radi opće informatizacije javne uprave
– povećanja učinkovitosti državnih institucija ismanjivanja administrativnih opterećenja za građane,
radi povezivanja i automatske razmjene podataka između svih službenih evidencija građani će brže i lakše ostvarivati svoja prava: manje redova, manje papirologije, smanjenje administrativnih obveza građana,
kao najučinkovitija mjera u borbi protiv korupcije
– bolji pregled nad imovinom građana ipravnih osoba, te prilivom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,
radi osiguravanja preduvjeta za pravedan sustav socijalnih davanja te
radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.
Obveznici osobnog identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje jesu:
hrvatski državljani,
pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i
strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (upis u službene evidencije i stjecanje statusa poreznog obveznika).
 
Dokumentacija potrebna za određivanje i dodjeljivanje OIB-a za stranu fizičku osobu i stranupravnu osobu te zahtjevi na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku dostupni su na: http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx
 
Broj dodijeljenog OIB-a možete saznati putem SMS-a i putem web-a. Saznajte svoj OIB putem SMS – svoj jedinstveni matični broj građana (MBG) odnosno matični broj pravne osobe (MB) upišite u sms poruku i pošaljite je na broj: 611642 (611OIB). Ukoliko želite saznati Vaš OIB putem web-a, isti možete saznati na: http://oib.oib.hr/SaznajOibWeb/fizickaOsoba.html
 
OSOBNA ISKAZNICA
Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište. Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske te u tomslučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi/postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
 
Osoba koja uz prijavljeno boravište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji na čijempodručju ima prijavljeno boravište. Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobneiskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi/postaji. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno. Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti zahtjev podnosi zakonski zastupnik. Radi omogućavanja ravnopravne i zajedničke skrbi nad djetetom oba roditelja moraju sudjelovati u postupku ishođenja osobne iskaznice djeteta. Zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice djeteta podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosijedan od roditelja, a drugi je preuzima. Ako je jedan od roditelja spriječen, može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju da ishodi osobnu iskaznicu za dijete. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti i preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u djelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljski skrb u cijelosti u tom djelu, odnosno ako drugom roditeljumiruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. Takve sudske odluke moraju biti važeće u Republici Hrvatskoj. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je prisustvo djeteta koje je navršilo 12 godina radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju,odnosno ne postoji potreba za prisutnom mlađe djece. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:
– izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja (redovan, ubrzan, žuran),
dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom),
priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm i
potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja. Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u rokuod 10 dana od dana podnošenja zahtjeva. Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za svepodnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Osobnaiskaznica se preuzima osobno unutar roka (90 dana od isteka roka u kojem je policijska uprava/postaja bila dužna izraditi iskaznicu – redovni 120, ubrzani 100, žurni 93 dana). Ako se nepreuzme, poništava se novoizrađena osobna iskaznica i potrebno je napraviti novi zahtjev. U iznimnim slučajevima osobnu iskaznicu može preuzeti opunomoćenik uz ovjerenu punomoć. Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice, najbližoj policijskoj upravi/postaji. Ako je osobna iskaznica nestala ili je pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske, koji je o tomedužan obavijestiti policijsku upravu/postaju koja je izdala osobnu iskaznicu.
 
Putovanje s osobnom iskaznicom
S osobnom iskaznicom možete putovati u zemlje regije, sve članice EU-a i francuske prekomorskezemlje. Ovisno o tome u koju zemlju putujete, za prelazak granice može vam poslužiti i osobna iskaznica, ali samo ako je izdana nakon 1. siječnja 2003. S valjanom osobnom iskaznicom možete putovati u: sve države članice Europske unije (EU), Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju Andoru, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Monako, San Marino, Vatikan i Švicarsku.
 
Putovanje u prekomorske zemlje i područja država članica EU-a.
Francuska priznaje hrvatsku osobnu iskaznicu kao valjanu za putovanje u sljedeće francuske prekomorske zemlje: Guadaloupe, Francuska Gvajana, Martinique, Mayotte, Réunion, NovaKaledonija, Francuska Polinezija, Sveti Bartolomej, Sveti Martin (ako se dolazi s nizozemskoga dijela otoka ili se prelazi na njega, potrebna je putovnica), Sveti Petar i Mikelon, Wallis i Futuna.S osobnom iskaznicom možete putovati i na Kanarsko otočje (sastavni dio Španjolske), na Madeiru i Azore (Portugal) te u Gibraltar (prekomorsko područje Ujedinjenoga Kraljevstva). Osobna iskaznica mora biti valjana na dan predviđenog odlaska s tih područja.
 
Prelazak djece preko granice
Maloljetnici (djeca) državnu granicu mogu prelaziti i samo sa osobnom iskaznicom. Osim putovnice, roditelji sada mogu djeci izraditi i osobnu iskaznicu koja predstavlja puno jeftiniju opciju, a s kojomdjeca mogu putovati u sve zemlje Europske unije i sve ostale zemlje koje dozvoljavaju ulazak hrvatskih državljana s osobnom iskaznicom.
 
Granična kontrola nad djecom
Policija obraća posebnu pozornost maloljetnicima (djeci) koji putuju sami ili u pratnji. Ako dijeteputuje u pratnji odrasle osobe policija provjerava radi li se o roditeljima ili drugoj osobi koja imaroditeljsku skrb. Posebnu pozornost posvećuju ako dijete putuje u pratnji samo jedne osobe (zbog mogućnosti odvođenja od roditelja odnosno osobe kojoj je povjerena roditeljska skrb). Kada dijete putuje samo, obavlja se temeljita kontrola putnih isprava i ostalih okolnosti zbog kojih dijete putuje samo. Na internetskim stranicama Središnjeg portala www.gov.hr i Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr dostupne su upute i obrasci vezani za izdavanje osobnih iskaznica.
 
PUTOVNICA
Putna isprava (putovnica) je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Putovnicu ste dužni nositi kad putujete u inozemstvo, a zahtjev za njezino izdavanje podnosi se osobno u policijskoj upravi/postaji, a građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske. Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno u policijskoj upravi/postaji, neovisno o mjestu prebivališta. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Radi omogućavanja ravnopravne i zajedničke skrbi nad djetetom oba roditelja moraju sudjelovati u postupku ishođenja putne isprave djetetu. Zahtjev za izdavanjem putovnice djeteta podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan od roditelja, a drugi je preuzima. Ako je jedan od roditelja spriječen, može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju za ishođenje putovnice za dijete.
 
Zahtjev za izdavanje putovnice djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti i preuzeti izrađenu putovnicu samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u djelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljski skrb u cijelosti u tom djelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. Takve sudske odluke moraju biti važeće u Republici Hrvatskoj. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice potrebno je prisustvo djeteta koje je navršilo 12 godina radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju, odnosno ne postoji potrebaza prisutnošću mlađe djece. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice potrebno je:
predočiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu s fotografijom na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo,
izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja (redovan, ubrzani, žuran)
priložiti fotografiju veličine 35 x 45 milimetara (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu),
predočiti staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti, i
za malodobnu djecu za koju se traži prva putovnica, a nemaju osobnu iskaznicu treba se priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list, ako su rođena u inozemstvu a nisu upisana u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj.
 
Izdavanje putovnice u inozemstvu
Ako u inozemstvu boravite dulje vrijeme, putovnicu vam može izdati i diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske u zemlji na čijem području boravite. Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno na propisanom obrascu koji ćete dobiti udiplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu. Prilikom podnošenja zahtjeva službenik će vam uzeti otiske dva prsta skeniranjem na posebnim uređajima te ćete se vlastoručno potpisati.
 
Radi omogućavanja ravnopravne i zajedničke skrbi nad djetetom oba roditelja moraju sudjelovati upostupku ishođenja putovnice djetetu. Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan od roditelja, a drugi je preuzima. Ako je jedan od roditelja spriječen, može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju za ishođenje putne isprave zadijete. Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi naishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb ucijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi natemelju sudske odluke. Takve sudske odluke moraju biti važeće u Republici Hrvatskoj. Za poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi zakonski zastupnik. Zahtjev za izdavanjem putovnice u diplomatskom misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi.
 
Izvanredni slučajevi
U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), zahtjev zaizdavanje putovnice možete podnijeti u žurnom postupku. Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, Petrinjska 30., izdaje se u roku od 48 sati u navedenoj policijskoj upravi. Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u drugim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu, izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako želite da vam se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzimate u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje, odnosno u policijskoj upravi u čijem je sastavu postaja u kojoj ste podnijeli zahtjev.
 
Iznimke kod izdavanja putovnice osobi s invaliditetom
Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice uzimaju se, između ostalog, otisci dva prsta i fotografija koja ga vjerno prikazuje, bez pokrivala za glavu. Uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, a ako podnositelj nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta. Ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke.
 
Također, iznimno se može uzeti fotografija na kojoj je podnositelj zahtjeva fotografiran s pokrivalom za glavu koje nosi radi medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Iznimka postoji i za slijepe osobe koje nose tamne naočale, te mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama. Za izdavanje putovnice plaća se cijena izrade putovnice sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista, koja ovisi o žurnosti postupka u kojem se putovnice izdaju te iznos uprave pristojbe sukladno Tarifi upravnih pristojbi, kako slijedi:
ukupan iznos biometrijske putovnice u redovnom postupku iznosi 355,00 kn (320,00 kncijena putovnice + 35,00 kn upravna pristojba),
ukupan iznos biometrijske putovnice u žurnom postupku koja se izdaje samo u Policijskojupravi zagrebačkoj u roku od 48 sati iznosi 550,00 kn (410,00 kn cijena putovnice + 140,00kn upravna pristojba) i
ukupan iznos biometrijske putovnice u žurnom postupku koja se izdaje u ostalim policijskim upravama/postajama u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva iznosi 605,00 kn (465,00 kn cijena putovnice + 140,00 kn upravna pristojba).
 
Nestanak putovnice
Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice policijskoj upravi/postaji, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom predstavništvu RH ako je do nestanka došlo u inozemstvu. Procedura u slučaju gubitka putne isprave opisana je na MUP-ovim internetskim stranicama. Na internetskim stranicama Središnjeg portala www.gov.hr i Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr dostupne su upute i obrasci vezani uz izdavanje putovnica.
 
ISPRAVE IZ DRŽAVNIH MATICA
 
O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao ispravetrajne vrijednosti. Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka. Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane udržavne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka. Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju: osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose, članovi uže obitelji, usvojitelj, skrbnik, druge osobe koje imaju pravni interes, a koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.
 
Upis djeteta u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana
Za upis djeteta do 18 godine života u hrvatske matične knjige rođenih zahtjev može podnijeti zakonski zastupnik, pod uvjetom da je jedan od roditelja djeteta u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin. Zahtjev je moguće podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH ili izravno u Matičnom uredu prema mjestu prebivališta odnosno adresi roditelja – hrvatskog državljanina ili putem opunomoćene osobe (rodbine i prijatelja kojem se dostavi punomoć) u Matičnom uredu u RH. Zaone koje nemaju prijavljeno prebivalište u RH nadležan je Matični ured – Centar, Ilica 25. Podaci o matičnim uredima u Republici Hrvatskoj mogu se naći na mrežnoj stranici https://uprava.gov.hr/maticni-uredi-u-rh/grad-zagreb-1684/1684 Uz zahtjev je potrebno priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih te po potrebi ostale isprave.
 
Prijava činjenice sklapanja braka u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu braka u državne matice Republike Hrvatske nužno je, uz popunjeni obrazac, priložiti inozemni izvadak iz matice vjenčanih te po potrebi i ostale isprave.
 
Prijava činjenice smrti u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske, uz popunjeni obrazac, potrebno je priložitiinozemni izvadak iz matice umrlih te po potrebi i ostale isprave. Inozemne isprave se trebaju prevesti kod ovlaštenog tumača, ukoliko matičar ne poznaje jezik i pismo na kojem je isprava izdana.
 
Promjena osobnog imena
Svaka osoba može promijeniti svoje osobno ime. U slučaju promjene osobnog imena dužni ste koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu. Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se nadležnom uredu državne uprave u županiji prema mjestu prebivališta, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, ako imate prebivalište u Gradu Zagrebu. Dokumenti potrebni za promjenu osobnog imena su:
zahtjev i
uvjerenje suda da se protiv vas ne vodi kazneni postupak. Promjena osobnog imena ne će se odobriti:
ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral,
ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime i
osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.
Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po izvršnosti nadležnom matičnom ureduradi upisa u maticu rođenih te se obavještavaju i druga tijela koja vode evidencije o građanima. Osoba koja je izvršila promjenu osobnog imena dužna je koristiti se novim osobnim imenom upravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih. Inozemne isprave trebaju biti prevedene kod ovlaštenog tumača ukoliko matičar ne poznaje jezik ipismo na kojem je isprava izdana.
 
Podatke o matičnim uredima, adresama i radnom vremenu matičnih ureda te ispravama iz državnihmatica dostupne su na internetskoj stranici https://www.gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave//potvrde-i-uvjerenja/ovjera-stranih-i-domacih-javnih-isprava/1634. Informacije vezane uz ovjeru stranih i domaćih javnih isprava dostupne su na internetskoj stranici Središnjeg državnog portala https://www.gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/ovjera-stranih-i-domacih-javnih-isprava/1634.
 
VOZAČKE DOZVOLE
 
Izdavanje vozačke dozvole (prvi put)
Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi/ postaji. Obrazac zahtjeva zaizdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom naobrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. Podnositelj zahtjeva prilaže:
dokaz o identitetu,
uvjerenje o položenom vozačkom ispitu,
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima
ne starije od šest mjeseci,
jednu fotografiju veličine 35×45 mm,
dokaz o uplati upravne pristojbe i
dokaz o uplati pristojbe za obrazac vozačke dozvole.
 
Zamjena vozačke dozvole države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP)
Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi/postaji. Obrazac zahtjeva zaizdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom naobrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. Podnositelj zahtjeva prilaže:
dokaz o identitetu,
vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a,
jednu fotografiju veličine 35×45 mm,
dokaz o uplati upravne pristojbe i
dokaz o uplati pristojbe za obrazac vozačke dozvole.
 
Zamjena inozemne vozačke dozvole (dozvola izdana u državi koja nije članica Europskog gospodarskog prostora)
Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi/postaji. Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom naobrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. Podnositelj zahtjeva prilaže:
dokaz o identitetu,
inozemnu vozačku dozvolu,
prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključitiza koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja višeod šest mjeseci,
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima
ne starije od šest mjeseci,
jednu fotografiju veličine 35×45 mm,
dokaz o uplati upravne pristojbe i
dokaz o uplati pristojbe za obrazac vozačke dozvole.
Ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, uz zahtjev se prilaže i potvrda nadležnog inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja. Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana elektronička isprava ili osobna iskaznica koja sadržava OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, elektroničke isprave su i e-putovnica i e-osobna iskaznica. Osobna iskaznica s OIB-om se izdavala od 8. 6. 2013. godine do 8. 6. 2015. godine, kada se počela izdavati e-osobna iskaznica.
 
Produženje valjanosti vozačke dozvole (obnavljanje)
Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi/ postaji. Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. Podnositelj zahtjeva prilaže:
vozačku dozvolu,
zdravstveno uvjerenje za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom u profesionalne svrhe, ukoliko je vozačkadozvola kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na kraći rok radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom ili drugim posebnim mjerama
ne starije od tri mjeseca,
jednu fotografiju veličine 35×45 mm,
dokaz o uplati upravne pristojbe i
dokaz o uplati pristojbe za obrazac vozačke dozvole.
Detaljnije obavijesti o izdavanju vozačkih dozvola moguće je pronaći na internetskoj stranici Središnjeg portala www.gov.hr i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr.
 
(Nastavak slijedi)
 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/pdf/vodic_za_povratnike.pdf

Povezane objave

Francis M. Mihalić – svećenik, misionar, novinar, urednik, jezikoslovac, pedagog

hrvatski-fokus

Žigicarijada – nova knjiga Branimira Miroslava Tomlekina

hrvatski-fokus

Hrvati samo zbog novaca

HF

Konzulat u Vitezu protiv Hrvata

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više