Hrvatski Fokus
Kultura

Srpska politika i srpska filologija (1)

Bošnjaci govore bošnjački jezik

 
 
Dr­žav­na je­zič­na po­li­ti­ka ne bi smje­la djelo­va­ti su­prot­no sta­vo­vi­ma Od­bo­ra za stan­dar­di­za­ci­ju srp­skog je­zi­ka, bu­du­ći da ti sta­vo­vi od­ra­ža­va­ju mi­šlje­nje svih znanstve­nih in­sti­tu­ci­ja srp­sko­ga na­ro­da ko­je se bave pi­ta­nji­ma srp­sko­ga je­zi­ka.
http://riznicasrpska.net/fotografije/Vuk_i_jezik/Lingvisti/Milos_Kovacevic_(1953).jpg
Miloš Kovačević
 
Službe­na srp­ska po­li­ti­ka u svom je dje­lo­va­nju bi­la ili „glu­ha“ ili je čak po­stu­pa­la potpu­no su­prot­no sta­vo­vi­ma Od­bo­ra za stan­dar­di­za­ci­ju srpsko­ga je­zi­ka u „tu­ma­čenju“, mo­glo bi se re­ći, naj­zna­čaj­ni­jih ak­tualnih pi­ta­nja srp­sko­ga je­zi­ka i srp­ske je­zič­ne kul­tu­re. Me­đu tim pi­ta­nji­ma iz­dva­ja se pi­ta­nje sta­tu­sa i ime­na tzv. bo­san­skog ili bo­šnjač­kog kao ma­njin­skog u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, i kao jed­nog od ve­ćin­skih je­zi­ka u BiH i Re­pu­bli­ci srp­skoj. Ne­po­sred­no nakon što su se Mu­sli­ma­ni pre­i­me­no­va­li u Bo­šnja­ke, za svoj je­zik iza­bra­li ze­malj­ski ter­min „bo­san­ski je­zik“ (za­pi­san i u Day­ton­skom spo­ra­zu­mu), Od­bor za stan­dar­di­za­ci­ju srp­skog je­zi­ka do­nio je 1998. go­di­ne Od­lu­ku sa za­ključ­kom da je „na­ziv je­zi­ka neo­p­hod­no uskla­di­ti s ime­nom no­vo­pri­zna­tog na­ro­da (Bo­šnja­ci), jer ne­ma raz­lo­ga da u srp­skom je­zi­ku ime tog na­ro­da i na­ziv nje­go­vog je­zi­ka bu­du u ras­ko­ra­ku, ko­ji uno­si za­bu­nu i iza­zi­va oprav­da­nu za­bri­nu­tost“, ta­ko da se „u srp­sko­me je­zič­nom stan­dar­du, za ime­no­va­nje tog idi­o­ma, mo­že pre­po­ru­či­ti sa­mo atri­but bo­šnjač­ki“.
 
Go­di­ne 2005. Vla­da i Skup­šti­na Sa­ve­zne Re­pu­bli­ke Ju­go­sla­vi­je usvo­ji­li su Europ­sku po­ve­lju o re­gi­o­nal­nim ili ma­njin­skim je­zi­ci­ma, i – mi­mo u Po­ve­lji na­ve­de­nog kri­te­ri­ja da se ma­njin­skim je­zi­ci­ma mo­gu sma­tra­ti sa­mo je­zi­ci „raz­li­či­ti od službe­nog je­zi­ka te dr­ža­ve“ –  u de­set ma­njin­skih je­zi­ka uklju­či­la i „bo­san­ski je­zik“. Ta­ko je službe­na po­li­ti­ka ne­gi­ra­la ne sa­mo kri­te­ri­j iden­ti­fi­ka­ci­je ma­njin­skih je­zi­ka, ne­go i od­lu­ku Od­bo­ra za stan­dar­di­za­ci­ju o na­zi­vu ma­njin­skog je­zi­ka Bo­šnja­ka. Jednoznačni stav cije­le srp­ske fi­lo­lo­gi­je iz ne­kih je raz­lo­ga ig­no­ri­ran. Pri­hva­ća­njem ze­malj­skog na­zi­va „bo­san­ski“ za je­zik Bo­šnja­ka, službe­na srp­ska po­li­ti­ka naj­ne­po­sred­ni­je je is­ka­za­la svoj proturječni stav pre­ma srp­skoj znanstve­noj fi­lo­lo­gi­ji. Ali, na­ža­lost, ne sa­mo pre­ma njoj ne­go i pre­ma srp­skim na­ci­o­nal­nim i fi­lo­lo­škim in­te­re­si­ma. Ili je, mo­žda, vje­ro­jat­ni­je da ta­da ni­je ni po­sto­ja­la srp­ska je­zič­na po­li­ti­ka. Jer, da je po­sto­ja­la, i da je bi­la srp­ska, si­gur­no ne bi prešla preko či­nje­ni­ce da su Bo­šnja­ci u BiH ak­t­ua­li­zira­li austro­u­gar­sku Ka­lla­ye­vu je­zič­nu po­li­ti­ku, po ko­joj „bo­san­ski je­zik“ kao ze­malj­ski tre­ba po­slu­žiti kao osno­va stva­ra­nja uni­tar­ne i jed­no­na­ci­o­nal­ne Bo­sne, u ko­joj bi se Sr­bi asi­mi­lira­li u Bo­san­ce a srp­ski je­zik iz­gu­bio u tom ze­malj­skom „bo­san­skom je­zi­ku“. I dok su te­žnje Bo­šnja­ka za pre­tva­ra­njem Sr­ba u Bo­san­ce i srp­skog je­zi­ka u „bo­san­ski“ u BiH bi­le sve iz­ra­že­ni­je i sve po­dr­ža­va­ni­je od za­pad­nih srp­skih „pri­ja­te­lja“, do­tle se u Sr­bi­ji u službenoj po­li­ti­ci sve vi­še prihvaćao znanstve­no ne­u­te­me­lje­ni i po srp­ske na­ci­o­nal­ne i fi­lo­lo­ške in­te­re­se sve štet­ni­ji na­ziv „bo­san­ski“ umje­sto na­zi­va „bo­šnjač­ki je­zik“.
 

Dr. Mi­loš Ko­va­če­vić, Fi­lo­lo­ški fa­kul­tet u Be­o­gra­du/FI­LUM u Kra­gu­jev­cu, Politika

Povezane objave

Ljetni književni izazov GKK – čitaj knjige i osvoji diplomu i nagradu

hrvatski-fokus

“Između redaka” Ivane Rod

HF

Pismo mrzovoljnoga brkatog Hazjajina

HF

Dalmacijo, zašto li te volim?

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više